Týdeník Strakonicko - Revoluční události obrazem i slovem

VODŇANY - Málokterá města mají tak dokonale zmapované události Sametové revoluce jako Vodňany. Fotograf Karel Burda zachytil všechna místa a lidi nejen v průběhu převratu, ale také po něm. Díky tomu, vznikla velmi rozsáhlá výstava, která podle ředitelky muzea Jitky Velkové nemá v našem regionu obdoby.

Největší výstava sametové revoluce v regionu

Výstava obsahuje víc jak 150 fotografií z osmdesátých a devade­sátých let a originální dokumenty jako noviny, letáky a výzvy ke stáv­ce. Ve třech velkých výstavních místnostech muzea, jsou fotogra­fie a dokumenty včetně tehdejšího tisku, plakátů nebo pionýrského kroje, které mapují atmosféru před listopadem 1989, průběh revoluč­ních dnů i události porevoluční. Je zde popsána a vystihnuta atmosfé­ra, hlavní aktéři i lidé v ulicích. Ne­chybí ani výpovědi pamětníků a fotografie lidí z nově se rodícího Občanského fóra. Je vidět, jak se události oproti Praze o několik dnů pozdily díky tomu, že venkov byl tehdy od hlavního města odstřižen. „Tak rozsáhlá výstava mohla vzniknout především proto, že Ka­rel Burda od roku sedmdesát pravi­delně a velmi disciplinovaně fotí všechny události ve svém rodném městě. S fotoaparátem se účastnil třech největších demonstrací, kte­ré ve městě proběhly," říká ředitel­ka muzea Velková.

Informace ze škol a divadelních ochotníků

„Oficiální média dávkovala zprá­vy velmi opatrně a s rozpaky, co si mohou či nemohou dovolit pustit. Média byla stále pod dohledem Komunistické strany, takže co si budeme povídat, k nám se to do­stávalo zkreslené a se zpožděním,“ vysvětluje Karel Burda.

Nebyl internet se sociálními sí­těmi ani mobilní telefony. „Praha byla uzavřená policií, která kont­rolovala auta a kdo si tehdy mohl dovolit sednout do auta a jet do Prahy? První informace přivezli učitelé, kteří jeli do Prahy na diva­dlo Semafor a byli tedy prvními účastníky stávky divadel přímo v hlavním městě. Někteří lidé se účastnili velké demonstrace v Čes­kých Budějovicích a 22. listopadu k nám přijeli vysokoškoláci z Pra­hy a někteří amatérští divadelníci, protože věděli, že tu najdou lidi, se kterými o tom budou moci hovořit. Další informace jsme dostali 24. lis­topadu, 25. a 26. se tu uspořádaly hned stávky a směřovalo se k té celo­národní, generální stávce 27. listo­padu. Všechno jsem dokumentoval a archivoval," popsali Karel Burda a Jitka Velková. Lidé se domlouvali a scházeli v restauraci Pod Věží.

Není tedy divu, že do Vodňan se informace dostávaly skrze divadel­níky a školy. „Jednou z nejvýraz­nějších postav tehdejších událostí byl vysokoškolský pedagog, dra­matik, režisér zdejšího ochotnické­ho souboru Šupina František Zborník. Velice výraznou osobností byla ředitelka lidové školy umění Věra Říhová, která dala ten první velký impuls k veřejnému vystou­pení, dala k dispozici školu i cyk­lostyl ve škole. Další osobností byl její kolega Martin Pixa. Tehdejší učitel výtvarné výchovy a zároveň zaměstnanec muzea Jiří Vinklát, který byl tvůrcem všech transpa­rentů na první demonstraci. K vý­stavě vznikla kniha Sametové Vodňany. Dokumentuje události sametové revoluce i událostí ná­sledné s fotografiemi Karla Burdy.

Výstava bude otevřena do nedě­le 17. listopadu a v restauraci Pod Věží bude vzpomínkový pořad s rockovým koncertem.

Pavla Maradová, Týdeník Strakonicko 46/2019, s. 11.