Profil badatelnyProvozní doba badatelny

úterý a čtvrtek 8.00 - 14.00

 

PhDr. Pavla Stuchlá, Ph. D. - odborný pracovník
tel: 383 382 057
 

Badatelský řád

Městského muzea a galerie Vodňany, nám. Svobody 18, tel.: 383 382 057, www.muzeumvodnany.cz

 

Badatelský řád Městského muzea a galerie Vodňany vychází z podmínek, stanovených pro ochranu sbírek uchovávaných v muzeích a galeriích zákonem č. 122/2000 Sb. a prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 275/2000 Sb. Využívat sbírkové předměty a dokumenty a dokumenty archivní povahy mohou badatelé za podmínek, stanovených zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, a tímto badatelským řádem. Knihovní fondy jsou přístupné k prezenčnímu studiu v prostoru vymezeném pro badatele v Městském muzeu a galerii Vodňany (dále jen muzeu) v souladu se zákonem č. 275/2001 Sb. a jejich využití upravuje knihovní řád Knihovny Městského muzea a galerie Vodňany.

 

Čl. 1

Obecná ustanovení

 1. Nahlížet do dokumentů archivní povahy a prohlížet si sbírkové předměty a dokumenty za účelem studia lze jen po splnění stanovených podmínek v zákoně a v prostorách k tomu určených (dále jen badatelna). Výjimky stanoví ředitel. Do prostor, v nichž jsou dokumenty archivní povahy a sbírkové předměty a dokumenty uloženy, nemají žadatelé o nahlížení (dále jen badatelé) přístup.
 2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je muzeum správcem osobních údajů. Zájemce o využití sbírkových předmětů a dokumentů ke studijním účelům vyplní badatelský list, a to i při každé změně účelu nahlížení či tématu studia a vždy na začátku každého roku. Vyplněný badatelský list je zároveň i žádostí o nahlížení do dokumentů archivní povahy a prohlížení sbírkových předmětů a dokumentů. Badatel je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, cestovním pasem, popřípadě jiným osobním dokladem pověřenému pracovníkovi v badatelně, který zkontroluje správnost údajů uvedených v badatelském listu. Nový badatelský list badatel vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém nahlíží do archiválií a při každé změně účelu nahlížení, popřípadě změně tématu studia.
 3. Badatel při vstupu do badatelny odloží svrchník, příruční zavazadla a jiné obdobné věci na místě k tomu určeném. Do badatelny nemají přístup osoby znečištěné, pod vlivem alkoholu nebo drog.
 4. V badatelně je nutné zachovávat klid, není v ní dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat.

 

Čl. 2

Využívání sbírkových předmětů a nahlížení do dokumentů archivní povahy

 1. Sbírky muzejní povahy a dokumenty archivní povahy jsou chráněny státem. Badatelům se zapůjčují pouze řádně evidované sbírkové předměty a dokumenty, jejichž stav dovoluje badatelské využití, výhradně do muzejní badatelny.
 2. K nahlédnutí se badateli předkládají sbírkové předměty a dokumenty ve lhůtě a množství (maximálně v počtu pěti kusů) na jeden návštěvní den podle provozních podmínek muzea. Je v zájmu badatele, aby ohlásil svoji návštěvu předem. Spolu s objednáním sdělil svůj zájem a objednal si sbírkové předměty nebo dokumenty ke studiu předem. Předkládá se vždy jen takové množství dokumentů, jejichž počet a stav při vracení může odborný pracovník v badatelně bez obtíží zkontrolovat. Badatelna je veřejnosti přístupná v úřední dny, kterými jsou úterý a čtvrtek, od 8.00 do 14.00 hodin. Pokud připadnou na dny pracovního klidu, nejsou nahrazovány. Po předchozí dohodě lze výjimečně, podle provozních podmínek muzea, využít badatelny i mimo badatelské dny.
 3. Při nahlížení se badatel řídí pokyny odborného pracovníka v badatelně. Odborný pracovník v badatelně může na badateli požadovat, aby při pořizování výpisů a poznámek z některých druhů dokumentů používal pouze obyčejné tužky střední tvrdosti. Odborný pracovník v badatelně není povinen poskytovat badateli pomoc při čtení textu dokumentů, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu o historických reáliích souvisejících s dokumenty apod.
 4. Badatel je povinen se zapůjčenými předměty a dokumenty zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození či zničení. Při nahlížení badatel dokumenty co nejvíce šetří. Dokumenty nelze používat jako psací podložky, přímo z nich kopírovat průpisovým papírem, podtrhávat v nich, škrtat, vpisovat do nich, nebo je používat jiným způsobem či k jinému účelu, než je nahlížení.
 5. Do dokumentů vyžádaných badatelem může nahlížet současně jen jedna osoba, a to badatel, do jehož badatelského listu byly předložené dokumenty zapsány. V odůvodněných případech (např. didaktických, při exkurzích apod.) může odborný pracovník v badatelně povolit nahlížení více osobám.
 6. Muzeum nevyhradí badateli dokumenty v badatelně, nezahájí-li badatel nahlížení do archiválií do třiceti kalendářních dnů od sjednaného dne pro jejich předložení, nebo přeruší-li nahlížení na dobu delší třiceti dnů.
 7. Muzeum umožní nahlížet do dokumentů jinému badateli, než který si tyto dokumenty a předměty vyžádal k nahlížení jako první tehdy, jestliže badatel, kterému jsou vyhrazeny jako prvnímu, dá k takovému nahlížení druhým badatelem souhlas, nebo jestliže každý z těchto badatelů prokazatelně používá těchto materiálů za jiným účelem nebo studuje jiné téma. V případě, že by došlo k souběžnému nahlížení dvěma a více badateli, muzeum umožní nahlížení do těchto dokumentů jen tomu badateli, kterému je vyhradilo jako prvnímu. Ve sporných případech rozhoduje ředitel muzea.
 8. V badatelně je možné používat vlastní reprodukční zařízení k pořizování reprodukcí předmětů a dokumentů (foto, video, skener) pro osobní studijní potřebu badatele jen se souhlasem odborného pracovníka v badatelně. Souhlas se vyjádří podpisem na badatelem vyplněné písemné žádosti, jejíž vzor je přílohou vzorového badatelského listu. Užití reprodukční techniky je možné pouze při splnění stanovených podmínek (např. zachování klidu v badatelně) a pokud tím nebudou ostatní badatelé obtěžováni.
 9. Zařízení usnadňující nahlížení do dokumentů (např. přenosné počítače, magnetofony apod.) je možno používat po dohodě s odborným pracovníkem v badatelně, pokud nebudou ostatní badatelé vyrušováni.
 10. Badatel po ukončení nahlížení do dokumentů své místo v badatelně zanechá v řádném stavu. Výpisy, poznámky a jiné pomůcky či věci v badatelně nezanechává, nýbrž si je odnáší s sebou.
 11. Po každém ukončení nahlížení do dokumentů je badatel povinen vrátit je v rozsahu, v pořadí a stavu v jakém mu byly předloženy.
 12. Informace získané studiem sbírkových předmětů a dokumentů lze využít jen k účelu uvedenému v badatelském listu. Při jejich využití ve vědeckých nebo jiných pracích se uvádí název muzea, využité sbírkové a archivní soubory a signatury nebo inventární čísla dokumentů (archivní údaje) či sbírkových předmětů, z nichž bylo čerpáno.
 13. V případě uveřejnění badatelské práce, ve které byly využity sbírkové předměty a dokumenty muzea, je badatel povinen uvést tyto skutečnosti v textu práce včetně dodržení příslušných autorských a vlastnických práv (název muzea, využité sbírkové předměty a dokumenty, signatury nebo inventární čísla) a předat 1 její výtisk do muzea.

 

Čl. 3

Využívání archivních pomůcek

S archivními pomůckami předloženými k nahlížení se zachází obdobně jako s dokumenty archivní povahy a jako s literárními díly, pokud splňují znaky předmětu ochrany podle autorského zákona.

 

Čl. 4

Zapůjčování sbírkových předmětů a dokumentů mimo muzeum

 1. Žádosti o zapůjčení sbírkových předmětů a originálů dokumentů k nahlédnutí do jiného archivu nebo muzea, pro výstavní účely apod., posuzuje ředitel muzea. V odůvodněných případech nemusí být žádostem o zapůjčení ze strany muzea, s přihlédnutím ke smyslu, účelu a okolnostem jejich využívání, bezpečnosti převozu a zajištění ochrany, vyhověno.
 2. Při zapůjčování sbírkových předmětů a originálů dokumentů je muzeum (půjčitel) povinen vystavit vypůjčiteli smlouvu o výpůjčce (revers), obsahující:
  • a) přesný soupis zapůjčovaných sbírkových předmětů a dokumentů;
  • b) účel výpůjčky;
  • c) datum výpůjčky a lhůtu vrácení;
  • d) jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu vypůjčitele dle průkazu totožnosti, pokud jde o fyzickou osobu nebo
  • e) v případě právnické osoby sídlo vypůjčitele a jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu jím pověřené osoby a
  • f) vlastnoruční podpis vypůjčitele nebo jím pověřené osoby a úřední razítko vypůjčitele, pokud jde o právnickou osobu.

 

Čl. 5

Muzejní knihovna

Badatel může využívat knihy, časopisy a noviny z knihovny muzea v souvislosti s jeho studijním tématem a v jeho rozsahu. Studijní využívání knihovního fondu se řídí knihovním řádem muzea.

 

Čl. 6

Úhrada za služby poskytované badatelům

Studium v muzeu je bezplatné. Zákon o správních poplatcích, směrnice o udělení reprodukčního práva stanoví, které služby poskytované badatelům podléhají poplatkům. Badatel může požádat o nahlédnutí do předpisů, podle nichž byla výše úhrady stanovena.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 1. Využíváním sbírkových předmětů a dokumentů nesmí být ohrožen zájem státu nebo platným právem chráněné zájmy dosud žijících osob.
 2. Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další studium sbírkových předmětů a dokumentů odepřeno, v případě pokusu o krádež nebo poškození sbírkového předmětu či dokumentů se vystavuje nebezpečí trestního stíhání.
 3. Výjimku z badatelského řádu povoluje ředitel Městského muzea a galerie Vodňany.
 4. Tento badatelský řád vstupuje v platnost dnem 1. 12. 2010, ruší se příslušná ustanovení týkající se služeb pro badatele, uvedená v knihovním řádu MaG Vodňany ze dne 23. prosince 2002.

 

Čl. 8

Přílohy badatelského řádu

 1. Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení.
 2. Žádost o udělení reprodukčního práva, povolení filmování v prostoru MaG Vodňany.
 3. Směrnice o poskytování reprodukčních práv.

 

Ve Vodňanech  2010-12-01

 

Mgr. Jitka Velková

ředitelka muzea