Florian Fencl – výrazná osobnost Vodňan

Dne 1. září 1904 nastoupil Florian Fencl na místo kaplana do Vodňan, aby zde nakonec prožil většinu svého života ku prospěchu věřících spoluobčanů i města samotného. Narodil se 2. května 1879 v Adamově u Č. Budějovic. Do obecné školy chodil v Rudolfově. V roce 1899 odmaturoval na Jirsíkově gymnáziu v Č. Budějovicích. Pokračoval studiem teologie. Na kněze byl vysvěcen 20. července 1903. Před nástupem do Vodňan působil v Bošilci. Povinnosti ho zpočátku krátce odvolaly do Strakonic a Protivína. Ve Vodňanech se zcela natrvalo „usadil“ v roce 1910. V kostele Narození Panny Marie odsloužil v neděli 7. července 1918 mši za národní samostatnost. Jeho vlastenecké a kulturní působení dokládá především redaktorská práce ve věstníku Okrašlovatel, později Náš domov, který vydával Okrašlovací spolek ve Vodňanech. Velmi cenným redakčním počinem bylo v roce 1914 vydání Almanachu Královské město Vodňany a okolí. Napsal několik knih a aktivně publikoval v řadě periodik. Sesbíral vzpomínky na Julia Zeyera ve Vodňanech. Je autorem zásadního díla vodňanské historie 20. století - „kroniky válečných let (1938 – 1945)“ Soumrak a svítání. Hodně cestoval po Čechách, Slovensku, Německu, Podkarpatské Rusi, ale navštívil také Egypt a Svatou zemi. O cestách přednášel a naopak do Vodňan zval známé osobnosti. Na svých cestách sbíral minerály. Katecheta Fencl byl prvním, který rozpoznal křepické resp. vodňanské zlato při jeho nálezu v roce 1927. Jeho zásluhou se podíl zlata nachází ve sbírce vodňanského muzea. V průběhu německé okupace ho ukryl, aby ho ochránil před odcizením. Založil dobročinný spolek Mikuláš na podporu dětí z nemajetných rodin. Inicioval založení spolku pro postavení pomníku obětem 2. světové války na Kulovatém vrchu u Radčic. K jeho realizaci však nedošlo. Florian Fencl zemřel 28. prosince 1951 ve Vodňanech a byl pohřben na tehdejším hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele. Později byly jeho ostatky uloženy do kněžského hrobu na nově zřízeném hřbitově u kaple sv. Vojtěcha. Svou činností usiloval vždy o rozvoj vzdělanosti, kultury a duchovna v našem městě. Připomínají to jeho knihy, historické a vlastivědné články, povídky i básně. Ve vodňanském muzeu je uchováváno klekátko, na kterém se jistě často modlil za naše město a jeho obyvatele. Florian Fencl prožil příkladný život, naplněný aktivitou a obětavostí pro své současníky, ale i pro nás budoucí.

 

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2014/8