Spolek pro zbudování památníku Chelčickému

Spolek pro zbudování památníku Chelčickému byl založen před 100 let v roce 1906 na popud vodňanských a okolních studujících.. Spolek čítal 86 členů z Vodňan a Chelčic. Prvním předsedou se stal notář Arnošt Hofmeister, jednatelem redaktor Boh. Jůza. Později vedl spolek stavitel a městský radní Václav Tomsa, jednatelem byl knihtiskař Antonín Dvořák a pokladníkem Čeněk Pfister, ck. berní správce. Hlavní snahou spolku bylo nashromáždit dostatečný finanční fond na výstavbu památníku Petra Chelčického ve Vodňanech. K realizaci památníku se mohlo přistoupit v roce 1914, kdy jmění spolku činilo 2600 korun. Výhodou byl přístup sochaře Františka Bílka, který za zhotovený reliéf požadoval pouze zaplacení nákladů. Stavbu památníku podpořilo město, které se zavázalo upravit okolí pomníku. Dne 25. června 1914 se v blíže neurčené vinárně konala výborová schůze Zpěváckého spolu, na které se projednávala žádost Spolku Petra Chelčického o vystoupení při slavnosti odhalení nového památníku. O proběhnutí samotné slavnosti však archivní i literární prameny mlčí. Události toho roku - zastřelení následníka trůnu Františka d‘Este a vypuknutí války, která se rozrostla ve světový konflikt, pravděpodobně zabránily uskutečnění plánovaného odhalení nového památníku v městském parku.

Myslitel Petr Chelčický přes všechny světové události a konflikty si díky svému dílu zajistil však projevy úcty až do současnosti. V průběhu hospodářského rozvoje 1. republiky vznikla ve Vodňanech v západní čtvrti nová ulice P. Chelčického, ve které bylo tehdy vystavěno 14 domů. V roce 1946 byl zbudován jeho pomník se sochou od táborského sochaře J. V. Duška v Chelčicích. Sbírku na toto dílo uspořádalo Sdružení Petra Chelčického společně s divadelními ochotníky z Chelčic. V roce 2000 byla na zdejším Obecním úřadě otevřena Pamětní síň Petra Chelčického. Zde se také nachází nová socha Petra Chelčického, zhotovená při příležitosti výročí 650 let od založení obce v roce 2002. Obec Chelčice spolu s Bratrskou jednotou baptistů v roce 2004 uspořádala 1. ročník Dnů Petra Chelčického, které se zatím podařilo zopakovat každý rok.