Program semináře

Antonín Jan Václav Vokoun (1691 - 1757)
a církevní správa jeho doby v Čechách

odborný seminář

Městské muzeum a galerie ve Vodňanech

Úterý 11. září 2007

Sál městské galerie (budova městského úřadu na nám. Svobody 18, 2. patro)

Nad odborným seminářem laskavě převzali záštitu
P. ThLic. Zbigniew W. Wawrowski, administrátor Římskokatolické farnosti Vodňany,
a Václav Heřman, starosta Města Vodňan.

Program

8.00 - 9.00  Prezence
9.00   Zahájení


1. blok příspěvků

PhDr. Pavla Stuchlá, Ph. D., Městské muzeum a galerie, Vodňany
Duchovní správa ve Vodňanech v první polovině 18. století.

Mgr. Lenka Martínková, Ph. D., Státní okresní archiv Pelhřimov
Slasti a strasti sufragána. Nástin „pracovního" itineráře pražského světícího biskupa P. Antonína Vokouna na přelomu 40. a 50. let 18. století.

PhDr. Martin Zeman, Městský úřad Písek
„Ne kněz králi, ale král knězi poddaný a pod duchovní správu od Boha daný jest ..." Vybrané otázky kněžské každodennosti v době baroka.

Doc. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th. D., Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Kněžská spiritualita doby Antonína Jana Václava Vokouna.


10.30 - 10.45  Přestávka na kávu


2. blok příspěvků

Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Farní klérus za válek o dědictví rakouské a za sedmileté války.
Doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., Historický ústav Akademie věd ČR, Praha
Od Chanovského k Vokounovi. Poznámky k barokní zbožnosti na jihu  Čech.

Mgr. Pavel Pumpr, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Kostely farní nebo patronátní? K postavení farních kostelů v systému správy šlechtického dominia na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století.

Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Faráři na lobkovickém panství Vysoký Chlumec po Bílé hoře a jejich podíl na rekatolizaci.

PhDr. Michal Řezníček, Státní okresní archiv Nymburk - Lysá nad Labem
Podoba a průběh obnovy katolické farní sítě v letech 1620 - 1780 na Ledečsku, Poděbradsku a Prachaticku.


13.00 - 14.00  Přestávka na oběd


14.00   Prohlídka děkanského kostela Narození P. Marie  (ve spolupráci s Římskokatolickou farností Vodňany; možnost účasti na mši sv. od 8 h) a dalších památek na dobu A. Vokouna ve Vodňanech.

Předpokládaný závěr kolem 15.30 h.


Malá doprovodná výstava dokumentů z období působení A. Vokouna jako děkana ve Vodňanech a okrskového vikáře na Vodňansku a Prachaticku (městská galerie).


! Prosíme všechny zájemce o účast, aby se do 5. září 2007 přihlásili na uvedeném kontaktu. !


Kontakt:
Městské muzeum a galerie, nám. Svobody 18, 389 01  Vodňany
tel.: 383 382 057, e-mail: mag@vodnany.nethttp://www.vodnany.net/


Vyobrazení: Rituale seu Agenda Romano-Pragensis. Pars secunda ..., continens Caeremonialia, Benedictiones, Processiones et alia necessaria, quae Parochi prae manibus habere, et observare debent. Vetero-Pragae 1699, p. 226. (Jihočeské muzeum Č. Budějovice, sbírka starých tisků, sign. ST C 2777.)