Zřizovací listina

Město Vodňany jako zřizovatel vydává na základě usnesení městského zastupitelstva ze dne 29. června 2000 v souladu s §§ 13, 14 a 36 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, podle § 31 odst. 1, 2 zákona č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla republiky) ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů


ZŘIZOVACÍ LISTINU


Zřizovatel organizace: Město Vodňany

Název organizace:       Městské muzeum a galerie Vodňany

Sídlo organizace:        Vodňany, náměstí Svobody čp. 18, PSČ 389 01

IČO:                        072192

 

I.

Základní účel

Městské muzeum a galerie Vodňany vykonává svou činnost na katastrálním území města Vodňany, včetně jeho místních částí. Mimo toto území vykonává svou činnost pouze se souhlasem zřizovatele. Činnost Městského muzea a galerie Vodňany je vymezena příslušnými právními normami, především zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých zákonů.

Městské muzeum a galerie Vodňany shromažďuje, eviduje, odborně spravuje a zpracovává sbírky ke kulturní činnosti prostřednictvím:

 • Městské galerie, náměstí Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany
 • Městského muzea, Majerova ul. čp. 153, 389 01 Vodňany

Dále poskytuje informace z oblasti kulturního, společenského a turistického dění ve městě.

 

II.

Druh organizace

 • 1. Městské muzeum a galerie Vodňany je samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Vodňany.
 • 2. Městské muzeum a galerie Vodňany je samostatnou právnickou osobou, která může svým jménem nabývat práv a povinností daných zřizovací listinou.

 

III.

 

Předmět hlavní činnosti

 • 1. Zachovávat, shromažďovat a dokumentovat hmotné a další doklady lidské činnosti pomocí výzkumu starších a novějších dějin, a kulturní historie.
 • 2. Spravovat, evidovat, chránit a dále vytvářet současné muzejní, vlastivědné a výtvarné sbírky, včetně konzervování a restaurování jednotlivých předmětů.
 • 3. Prezentovat svou činnost formou výstav s možností zajišťovat k nim doplňující odborné tisky.
 • 4. Zajišťovat kulturně výchovné využití výstav prostřednictvím odborného výkladu.
 • 5. Zajišťovat podklady pro vedení kroniky města, včetně obrazových příloh.
 • 6. Poskytovat informace v rozsahu své odborné činnosti a z oblasti kulturního, společenského a turistického dění ve městě.
 • 7. Popularizovat výsledky své práce i výsledky badatelské z muzejního fondu ve vlastních publikacích, odborných časopisech i ostatním, zejména regionálním tisku.

 

IV.

 

Předmět vedlejší činnosti

Městské muzeum a galerie Vodňany může provozovat tuto vedlejší činnost:

 • provozování kulturních a společenských akcí,
 • provozování obchodní činnosti,
 • kopírování a laminování.

 

V.

 

Statutární orgány a organizace

 • 1. Statutárním orgánem je ředitel Městského muzea a galerie Vodňany, kterého jmenuje a odvolává městská rada města Vodňany na základě výběrového řízení. Ředitel je plně zodpovědný za činnost Městského muzea a galerie Vodňany, se souhlasem zřizovatele jmenuje a odvolává své zástupce.
 • 2. V právních vztazích vystupuje Městského muzeum a galerie Vodňany svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud zákon nestanoví jinak.
 • 3. Statutární orgán a pracovníci Městského muzea a galerie Vodňany nemohou v prostorách Městského muzea a galerie Vodňany a jeho jménem vyvíjet hospodářskou a jinou výdělečnou činnost jako fyzické osoby ani jako společníci jiných podnikatelských subjektů.

 

VI.

 

Majetek a hospodaření

 • 1. Hospodaření Městského muzea a galerie Vodňany se řídí příslušnými hospodářskými, mzdovými a právními předpisy.
 • 2. Městské muzeum a galerie Vodňany je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, a to v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem, dále s prostředky svých fondů, s prostředky získanými svojí hospodářskou činností a s příspěvky, dary a granty od fyzických a právnických osob.
 • 3. Městské muzeum a galerie Vodňany spravuje svůj majetek a má právo hospodařit se svým majetkem dle obecně platných předpisů. Tento majetek je stanoven delimitačním protokolem společně s nájemní smlouvou uzavřenými ke dni 1. 7. 2000 mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací Městské muzeum a galerie Vodňany. Další majetek může nabývat svým jménem.
 • 4. Veškeré sbírkové předměty zůstávají v majetku zřizovatele a příspěvková organizace Městské muzeum a galerie Vodňany je pověřena jejich správou.
 • 5. K majetkovým převodům musí být souhlas zřizovatele.

 

VII.

 

Závěrečné ustanovení

 • 1. Městské muzeum a galerie Vodňany se zřizuje na dobu neurčitou.
 • 2. Dosavadní statut Městského muzea a galerie Vodňany ze dne 14. 4. 1993 pozbývá platnosti k 30. červnu 2000.
 • 3. Tato zřizovací listina byla schválena na XIV. zasedání městského zastupitelstva 29. června 2000 a nabývá účinnosti dne 1. července 2000.

 

Ve Vodňanech dne 30. června 2000                                                  

Václav Heřman, starosta města

 


Město Vodňany jako zřizovatel vydává na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 2. prosince 2002 v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

 


DODATEK č. 1/02

KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE VODŇANY


Odstavec III. Předmět hlavní činnosti se doplňuje o následující text:

8. Budovat, provozovat a zpřístupňovat knihovní fond se zřetelem k charakteru sbírky se zaměřením na dějiny výtvarného umění, hmotné kultury, literatury a na regionální historii.

Ostatní ujednání zřizovací listiny schválené na XIV. zasedání zastupitelstva města dne 29. června 2000 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1/02 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny, která nabyla účinnosti dne 1. července 2000.

 

 

Ve Vodňanech dne 2. prosince 2002

Václav Heřman, starosta města

 


Město Vodňany jako zřizovatel vydává na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 25. dubna 2005 v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a podle zákona č. 186/ 2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky a podle zákona č. 483/2004, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

 

DODATEK č. 2/05

KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE VODŇANY

 


Odstavec I. Základní účel se mění takto:

Městské muzeum a galerie Vodňany vykonává svou činnost na katastrálním území města Vodňany, včetně jeho místních částí. Mimo toto území vykonává svou činnost pouze se souhlasem zřizovatele. Činnost Městského muzea a galerie Vodňany je vymezena příslušnými právními normami, zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých zákonů v platném znění, zákonem č. 186/ 2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky v platném znění a zákonem č. 483/2004, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. v platném znění.

Městské muzeum a galerie Vodňany shromažďuje, eviduje, odborně spravuje a zpracovává, zpřístupňuje sbírku ke kulturní činnosti prostřednictvím:

 • Městské galerie, náměstí Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany
 • Městského muzea, Majerova ul. čp. 153, 389 01 Vodňany

Dále poskytuje informace z oblasti kulturního, společenského a turistického dění ve městě.

Tento dodatek č. 2/05 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny, která nabyla účinnosti dne 1. července 2000.

 


 

Město Vodňany vydává na základě usnesení zastupitelstva města Vodňany č. 13/2010 ze dne 8. března 2010 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 

Dodatek č. 1/2010

ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Vodňany

Tímto dodatkem se zřizovací listina příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Vodňany, schválená na XIV. zasedání zastupitelstva města dne 29. června 2000, upravená dodatkem č. 1/02 schváleným zastupitelstvem města dne 2. prosince 2002 a dodatkem č. 1/05 schváleným zastupitelstvem města dne 25. dubna 2005, mění a doplňuje takto:

Odstavec I. až VII. se nahrazují zněním:

Článek 1

Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Úplný název zřizovatele: Město Vodňany

Sídlo zřizovatele:                          nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Okres:                                           Strakonice

Identifikační číslo:                        00 251 984

Článek 2

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název organizace: Městské muzeum a galerie Vodňany Sídlo organizace: nám. Svobody 18/1, 389 01 Vodňany Identifikační číslo: 00 072 192

 

Článek 3

Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícímu předmětu činnosti příspěvkové organizace

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je vymezen příslušnými právními normami, především zákonem č. 122/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Městské muzeum a galerie Vodňany vykonává svou činnost na katastrálním území města Vodňany včetně jeho místních částí. Mimo toto území vykonává svou činnost pouze se souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace vykonává svou činnost prostřednictvím:

 • Městské galerie, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
 • Městského muzea, Majerova ul. 153, 389 01 Vodňany

Předmětem činnosti jsou zejména následující činnosti:

 • zachovávání, shromažďování a dokumentování hmotných a dalších dokladů lidské činnosti pomocí výzkumu starších a novějších dějin a kulturní historie,
 • správa, evidence, ochrana a další vytváření současné muzejní, vlastivědné a výtvarné sbírky, včetně konzervování a restaurování jednotlivých předmětů,
 • prezentování své činnosti formou výstav s možností zajišťovat k nim doplňující odborné tisky,
 • zajišťování kulturně výchovného využití výstav prostřednictvím odborného výkladu, zajišťování podkladů pro vedení kroniky města, včetně obrazových příloh,
 • poskytování informací v rozsahu své odborné činnosti z oblasti kulturního, společenského a turistického dění ve městě,
 • popularizování výsledků své práce i výsledků badatelských z muzejního fondu ve vlastních publikacích, odborných časopisech i ostatním, zejména regionálním tisku,
 • budování, provozování a zpřístupňování knihovního fondu se zřetelem k charakteru sbírky se zaměřením na dějiny výtvarného umění, hmotné kultury, literatury a na regionální historii.

 

Článek 4

Označení statutárního orgánu a způsob, jakým vystupuje jménem příspěvkové organizace

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává rada města. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.

 

Článek 5

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele využívaného organizací

Zřizovatel dává organizaci nemovitý majetek k zabezpečení její činnosti do pronájmu. Organizace má k tomuto majetku následující práva a povinnosti:

hospodárně a účelně majetek využívat řádně o tento majetek pečovat, udržovat jej, provádět běžné opravy a zákonné revize.

Podnájem nemovitého majetku třetí osobě na dobu delší než jeden rok je možný jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

Podnájem nemovitého majetku třetí osobě na dobu kratší než jeden rok je možný bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.

Další podmínky jsou vždy stanoveny smlouvou o pronájmu.

Město Vodňany je vlastníkem Sbírky Městského muzea a galerie Vodňany a správcem této sbírky je Městské muzeum a galerie Vodňany. Sbírka je evidována v Centrální evidenci sbírek pod evidenčním číslem MVO/002-02-03/126002. Veškeré sbírkové předměty nabývá příspěvková organizace pro svého zřizovatele.

 

Článek 6

Vymezení majetku ve vlastnictví organizace

Rozhodnutím zřizovatele nabývá příspěvková organizace veškerý movitý majetek, vyjma sbírkových předmětů, do svého vlastnictví.

Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele od 1. 4. 2009 do nabytí účinnosti této zřizovací listiny, vyjma sbírkových předmětů, se ode dne jeho nabytí považuje za majetek ve vlastnictví organizace.

V případě darování a dědění může nabývat majetek, s výjimkou peněžitých darů účelově neurčených, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

Zřizovatel touto zřizovací listinou uděluje předchozí souhlas příspěvkové organizaci k nabývání peněžitého daru účelově neurčeného do jejího vlastnictví dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do výše 50 000,00 Kč včetně, a to v každém jednotlivém případě.

Organizace má k vlastnímu majetku následující práva a povinnosti:

 • hospodárně a účelně majetek využívat,
 • řádně o tento majetek pečovat, vést o něm evidenci, udržovat jej a opravovat, provádět zákonné revize,

odepisovat majetek,

vyřazovat drobný dlouhodobý majetek,

vyřazovat dlouhodobý majetek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

 

Článek 7

Okruhy doplňkové činnosti

Povolené okruhy doplňkové činnosti navazující bezprostředně na hlavní účel a předmět činnosti organizace:

krátkodobý podnájem nebytových prostor,

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:

realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti,

použití zisku v souladu se zněním § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 8

Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 9. března 2010.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

 

Ve Vodňanech dne 8. března 2010

Václav Heřman starosta