Záhorský rybník

Záhorský rybník s přilehlými vlhkými loukami a olšinami v nivě Blanice (406 – 412 výška n. m.), 1,5 km západně od osady Pražák a 4 km západně od Vodňan o rozloze 33,5 hektarů s ochranným pásmem 9,6 hektarů, je vyhlášen přírodní rezervací od r. 1997 z důvodu ochrany komplexu mokřadní vegetace. Má značný význam pro ochranu fytogenofondu zde rostoucích mokřadních druhů rostlin a pro zachování cenných mokřadních společenstev. Jedná se zřejmě o nejcennější vegetační mokřadní komplex v celé západní části Českobudějovické pánve. Lokalita se nachází na nánosech nivní a splachové hlíny mydlovarského souvrství. Na rašelinném mokřadním bezlesí se hojně vyskytuje řada cenných a ohrožených druhů, např. suchopýr úzkolistý, několik druhů ostřic, bezkolenec modrý, žluťucha lesklá a další. Z živočišných druhů se vyskytují druhy vázané na vodní a mokřadní biotopy. Z bezobratlých živočichů stojí za zmínku vzácnější Helophilus hybridus, patřící do dvoukřídlého hmyzu, z brouků pak poměrně vzácný Philonthus intermedius živící se larvami much. Z obratlovců byl zjištěn významný výskyt tří druhů drobných hlodavců, které jsou vázány na mokřadní biotopy. Jedná se o o rejsce černého, rejsce vodního a hraboše mokřadního, kteří se vyskytují pouze ostrůvkovitě, zvláště v oblasti intenzivně obdělávané Českobudějovické pánve. Cílem péče o přírodní rezervaci je optimalizovat systém rybářského hospodaření tak, aby umožnil návrat některých druhů živočichů a rostlin, které se zde dříve běžně vyskytovali. V území budou obnoveny podmínky pro výskyt a rozmnožování obojživelníků, kteří tvoří významnou součást tohoto ekosystému, ale jejichž životní podmínky se v posledních letech výrazně zhoršily. Budou obnoveny a udržovány mezofilní louky v jihozápadní části rezervace a stabilizován proces sukcese mokřadní vegetace. Celé území je v rámci hodnocení územního systému ekologické stability krajiny součástí biocentra regionálního významu.