Prachatický vikariát 1676 - 1750

Pavla STUCHLÁ: Prachatický vikariát 1676 - 1750. Vybrané otázky církevní správy. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2004 - 272 s., obr. v textu. [ISBN 80-7308-082-6]
Autorka (od roku 1997 odborná pracovnice Městského muzea a galerie ve Vodňanech) se regionálními církevními dějinami doby pobělohorské zabývá již od svých studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se zejména na situaci v jihovýchodní části někdejšího Prácheňského kraje, která zahrnuje téměř celé území současného okresu Prachatice a historické Vodňansko a vlastně v širším okolí obklopuje místa jejího bydliště i pracoviště. Ve své diplomové práci pod názvem Katolická duchovní správa na Prácheňsku na přelomu 17. a 18. století. Vikariát netolicko-prachatický (1996) pro sledované území zpracovala příslušné svazky tzv. farářských relací z let 1676/77 a 1700 a duchovenské fase tereziánského katastru z roku 1713, doplněné o některé další prameny z fondu Archivu pražského arcibiskupství I. (SÚA, nyní Národní archiv v Praze). Pro disertační práci v rámci kombinovaného postgraduálního studia na Ústavu českých dějin pražské filozofické fakulty rozšířila základnu využívaných pramenů o materiály fondů nejnižších složek církevní správy (farní, vikariátní) a o fondy správy světské zejména městské a patrimoniální. Při práci s dalšími prameny, jejíž výsledky průběžně vycházely především v regionálních odborných časopisech a sbornících, došlo ke zúžení rozsahu původně zkoumané problematiky a k novému vymezení tématických okruhů výzkumu. Takto strukturovaná disertační práce byla v prosinci 2003 obhájena a její publikování doporučeno oborovou komisí. Vlastní vydání s drobnými úpravami realizovalo oddělení edice Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (edice@ff.cuni.cz), které je zároveň distributorem publikace.

Obsah:
I. Úvod
A. Prameny
B. Literatura

II. Vikariát, jeho členění a obyvatelstvo
A. Vikariát a jeho správa
1. Vznik a územní rozsah vikariátu
2. Vikáři a administrátorové vikariátu
3. Vikariátní archiv
B. Farnosti
1. Rozsah farností
2. Počet obyvatel
3. Jazyková situace
4. Obnova farní sítě

III. Hmotné zajištění beneficií
A. Zabezpečení farních beneficií
1. Zázemí faráře
2. Příjmy faráře
a) Příjmy stálé - desátky
- ostatní stálé příjmy
b) Akcidenční platy - štóla
- mešní stipendia
- ostatní akcidenční platy
c) Struktura farských příjmů
B. Zabezpečení pomocného duchovenstva
C. Daně a dávky duchovenstvem odváděné

IV. Patronát
A. Obsazování beneficií
B. Instalace farářů
C. Visitace
D. Pozůstalosti duchovních
E. Ideál kněze

V. Kostely, jejich majetek a vybavení
A. Zádušní jmění a jeho správa
1. Správa zádušního jmění
2. Majetek a příjmy záduší
a) Nemovitý majetek
b) Tzv. železný dobytek
c) Ostatní příjmy záduší
3. Zádušní prostředky a hospodaření s nimi
B. Chrámy, jejich zařízení a příslušenství
1. Údržba sakrálních budov
2. Vybavení kostelů

VI. Formace laiků
A. Doma
1. Křesťanská cvičení a příprava ke svátostem
2. Pobožnosti ve farnostech
B. Na cestě

VII. Závěr

Prameny
Literatura
Přílohy

Hodnocení
"Disertační práce se zabývá několika tematickými okruhy z oblasti církevního života a správy na přesně vymezeném území a v konkrétně určené době. Autorka přímo neuvádí důvody, které ji vedly k výběru zpracovávaných témat. Je však zřejmé, že se jednak snažila udržet logickou stavbu práce a postupovat od vymezení vikariátu přes majetkové a vztahové otázky farností až k pracovní činnosti farářů, a jednak byl její výběr ovlivněn výpovědními možnostmi bohaté pramenné základny. Práce je založena na precizním pramenném výzkumu, při zpracování každého dílčího problému je patrná snaha o kombinaci více pramenů, autorka zůstává střízlivá při formulaci závěrů. ... Celkově lze disertační práci ... charakterizovat jako výrazně analytickou studii, založenou na pracném pramenném výzkumu. Autorka se neubránila určité popisnosti, její hlavní pracovní metodou je stanovení okruhu problémů jako předmětu výzkumu a následně důkladné pramenně podložené popsání většiny jejich podstatných aspektů. ... Za nesporný klad disertační práce považuji nejen sebrání a přehledné zpracování velkého množství pramenů a shromáždění dosud neznámých informací, ale i některé metodicky zajímavé postupy. ... Autorka prokázala rozsáhlý přehled ve zpracovávaném tématu, dobrou znalost pramenné základny, schopnost pramenné heuristiky a kritiky, samostatné analýzy problémů a konečně i schopnost zobecnění poznatků. ..."
(Z posudku oponenta PhDr. Jiřího Mikulce, CSc.)

"Velmi oceňuji autorčinu snahu o komplexní pohled na danou oblast a časový úsek s využitím celého spektra pramenů, včetně uměleckohistorických. Autorka práce se u sledované problematiky ... snaží o srovnání s ostatními částmi země a v některých případech i se zahraničím. Práce ... není jen suchým výčtem informací získaných pečlivým studiem pramenů, ale živým svědectvím, prozrazujícím osobní zaujetí autorky práce, o náboženské situaci v prachatickém vikariátu v období vrcholného baroka, v němž relativně suché řeči úředních protokolů probleskují konkrétní lidské příběhy. Práce zásadním způsobem přispívá k hlubšímu poznání náboženské situace v období vrcholného a pozdního baroka v Čechách."
(Z posudku oponenta Prof. PhDr. Ing. Jana Royta.)

Publikaci si můžete zakoupit v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech. (Cena: 220,- Kč.) - již rozebráno