Recenze - Paměti vodňanských domů I. (1480 - 1654)

Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 41, 2004 (č. 3), s. 279 - 280 (Jižní Čechy v tisku - autor Jan Olejník).

Když před čtyřmi lety vyšly první dva svazky druhého dílu Pamětí vodňanských domů, nikdo zřejmě nepředpokládal, že se za krátkou dobu podaří Pavle Stuchlé a jejím spolupracovníkům z vodňanského muzea sestavit a vydat tolik očekávaný díl první.
Ačkoliv Vodňany patří dosud k nejmenším bývalým královským městům v Čechách, nic nemění na tom, že jeho doposud dochovaný archiv je mezi nimi skutečnými unikátem. Obsahuje totiž souvislou řadu písemností, vyšlých především z městské provenience. Kromě archiválií správního, soudního a evidenčního charakteru se badatel může opřít o velice impozantní prameny soukromoprávní povahy. Záznamy ze sedmi trhových knih z let 1480 - 1654 se staly základním podkladem pro vytvoření prvního dílu. Tam, kde některé údaje chyběly, byly použity zápisy z knih svatebních smluv, testamentů, inventářů pozůstalostí a jiných smluv. Dalo by se předpokládat, že obsahem této práce budou zejména výpisy z převodů majetku mezi jednotlivými měšťany. Ovšem prostudovaný materiál ukázal, že svým obsahem daleko překročil běžné archivářské výsledky. Studium totiž přineslo nový pohled na vývoj města a jeho správu, než-li tomu bylo v dosavadních pracích.1 Přínosem této publikace jsou mimo jiné například nově zjištěné seznamy členů městské samosprávy, pořizované při pravidelných každoročních obnovách městské rady z let 1481 až 1618, 1647 a 1666 až 1672. Zápisy, které uvádějí jména dvanácti konšelů a stejný počet obecních starších, jsou zpočátku psány výhradně latinsky, později česky.
Kromě klasického úvodu se můžeme začíst do velice zajímavé kapitoly věnované vodňanským městským písařům. Je zde věnována pozornost především těm, kteří se skutečně zapsali do dějin města na několik desítek let. Pro ilustraci v r. 1518 nastoupil na místo písaře muž jménem Jan, který sloužil na vodňanské radnici bezmála čtyřicet let! Poté se v této funkci vystřídala řada zajímavých osobností, zejména bakalářů např. bakalář Vít, Šimon Horský a jiní. S životem písařů je také spjata historie jednotlivých rodů a domů ve městě.
Ovšem jádrem celé publikace je především soupis všech 192 evidovaných domů na náměstí a v postranních ulicích. Každý z nich má svoji legendu chronologicky uváděnou od nejstarší zprávy o existenci až do 1. poloviny 17. století. Když se začteme do jednotlivých zápisů, zjistíme, že se nejedná o suchopárné přepisy pramenů, ale naopak můžeme být svědky velice zajímavých událostí a vztahů mezi jednotlivými měšťany v příslušném období.
Na konci soupisu se nachází jmenný rejstřík řazený abecedně s odkazy na příslušná čísla domů. Publikace je navíc doplněna zajímavou tabulkou, zachycující seznam přijatých měšťanů v letech 1529 - 1676, a katastrálním plánem města, který poslouží jako vhodná pomůcka pro snadnější orientaci v hledání jednotlivých parcel a objektů.
Všechny tři svazky Pamětí, které současným prvním dílem uzavřely jednu kapitolu vodňanské historie, patří bezesporu k nejzáslužnějším archivářským pracím posledních let. Lze si jen přát, aby tímto počinem dosavadní spolupráce muzeí a archivů neusnula na vavřínech.


1) Srov. V. MOSTECKÝ, Dějiny bývalého královského města Vodňan, díl I., II. a III., Praha 1940.