Vodňanské putování Ladislava Stehlíka

Bělčický pan učitel Ladislav Stehlík (1908-1987) je Vodňanům neobvykle blízký, přestože ve městě nikdy déle nepobýval. Nicméně Vodňansko poznal jako málokdo; nejen prostřednictvím vlastního putování po tomto kraji, ale i studiem jeho historie, kultury, výtvarného umění. Už od svých studentských let sbíral materiál o jižních Čechách, Šumavě a Chodsku, se skicářem procho­dil pěšky od vesnice k vesnici celý tenhle prostor a hledal souvislosti, jež by mu pomohly pronik­nout do duše kraje. Vedle svého původního učitelského povolání se intenzivně věnoval literatuře. Psal pro děti, psal i básně, přesto jeho největším dílem je prozaická „kniha putování a vzpomí­nek", třídílná Země zamyšlená, doprovázená i množstvím autorových kreseb.

Ne nadarmo je toto jeho dílo označováno za báseň v próze. Stehlík v něm prochází krajem a vypráví o jeho osudech básnickým jazykem, zachycuje etapy historické i současné, připomíná památky, lidové pověsti, reprodukuje vzpomínky kumštýřů ... Jeho pocitový „cestopis" je vlastně autorovým vyznáním domovu, navíc psaný vytříbenou krásnou a sluchu lahodící češtinou, která byla pro něj typická i při jeho ústním projevu.

Vodňansko samozřejmě nemohl Stehlík ve svém díle vynechat. Prochodil jej křížem krážem, mnohé cesty vykonal společně se svou dcerou a pokud musel přespat, obvykle zvolil ubytování v hotelu Mašek (nyní Blaníce) na rohu vodňanského náměstí. Velmi dobře se znal s JUDr. Václa­vem Kopistou, vodňanským spisovatelem píšícím pod pseudonymem Václav Písař. Ladislav Steh­lík byl ovšem známý v celém širším kraji. Např. ve Strakonicích mezi jeho důvěrné přátele patřil ředitel Prácheňského muzea Miloš Tůma, básník, jenž svým dílem přerostl regionální rozměry, po jižních Čechách chodil s malířem Aloisem Moravcem, majícím letní ateliér ve mlýně v Horním Poříčí, bohaté kontakty jej vázaly i na Josefa Sichingera, redaktora strakonických okresních novin (kam víceméně pravidelně přispíval), ale ten výčet by mohl být mnohem bohatší.

Stehlíkovo Vodňansko ze Země zamyšlené začíná na Protivínsku, pokračuje přes Radčice, za samotnými Vodňany navazují Chelčice, Lomec, Stožice, Lidmovice, Skočíce, také Bílá Hůrka, a pouť po kraji končí na Bavorovsku. Je neuvěřitelné, kolik zajímavého cestou po tomto kraji Stehlík viděl, kolik událostí historických i osudů významných osobností dokázal zachytit, jak se mu podařilo přiblížit se a dostat pod kůži zadumané krajině. Jeho básnický jazyk plyne přirozeně, promlouvá k duši. Takhle např. Stehlík hovoří o krajině rybníků u Chelčic, z níž mu vyvstává postava velkého chelčického myslitele Petra: „ Usoustředěné ticho nad žírnou rovinou se zamýšlí prosvítavými nebesy i šedým zrakem hladin, ze suchého rákosí vzlétly koroptve, z remízku zakvo-kal bažant, na hrázi šelesti duhy a mlha zatahuje černé oranice i rozlehlé louky až k tušeným lesům na obzoru. Nad chelčickým kostelíkem krvavě zapadá slunce. Slyšíš jen hlasy přírody, cítíš dech otevřené země".

Podle svých vlastních slov si Stehlík odnášel „tichou radost domů" z pomyslného setkávání se s básníka Juliem Zeyerem. Ten patřil k spisovatelovým postavám nejniternějším. Bylo jen logické, že mu ve své Zemi zamyšlené věnoval samostatné vzpomínání, naplněné obdivem k jeho dílu i k němu samotnému.

Svou nedostižnou Zemi zamyšlenou doplňoval Stehlík i mnoha drobnějšími publikacemi. Vod-ňan se dotýkají dvě takové: v roce 1979 ze Stehlíkova pera vzešla první z nich; pod názvem Dvě krajanské tváře byla věnovaná Františku Heritesovi a Josefu Holečkovi. Druhou literární drob­nůstku pak Stehlík připravil v roce 1983 k nedožitým devadesátým narozeninám svého přítele Václava Štětky, vodňanského malíře „výlovů, polní práce a kytek", jak jej Stehlík nazval. Obě publikace vydalo Městské muzeum a galerie ve Vodňanech.

Na kontakt se spisovatelem Stehlíkem při žádosti o napsání prvé publikace o Heritesovi a Holeč­kovi vzpomínal emeritní ředitel muzea a galerie Jiří Pazdera. Přijel jej navštívit do jeho bytu v tiché pražské ulici na Vinohradech. Hned ve dveřích jej Ladislav Stehlík zdvořile upozornil, že má jen málo času. Jakmile však od ředitele Pazdery uslyšel, o co se vlastně jedná, doslova pookřál a bez dalšího rozvažování vyslovil svůj souhlas s napsáním. „Heritesa jsem si vždycky vážil, a Holečka jsem miloval", dodal. Uvedl J. Pazderu do své pracovny, kde měl vlastně jen knihy a obrazy. Rozpovídali se spolu o připravované publikaci - a čas běžel; Ladislav Stehlík se zprostřed­kovaně dostal do milovaného kraje a vyprávění nebralo konce. „ Ten křížek u Chelčic je pořád na svém místě? ", zeptal se Stehlík. A hned sáhnul za sebe do pečlivě seřazených svazků svých kreseb v knihovně a bez nejmenšího váhání vytáhnul ten, kde měl z dob svého putování po vodňanském kraji svou dávnou kresbu právě tohoto křížku. Bylo to dokladem, jak Ladislav Stehlík, ač v Praze, žije stále svým jihočeským domovem, svou zemí zamyšlenou. Jiří Pazdera si dodnes připomíná, jak i při tomto rozhovoru, který nakonec trval přes tři hodiny, zněla krásná Stehlíkova čeština.

Velkým Stehlíkovým přítelem byl vodňanský malíř Václav Štětka. Ostatně, i proto na něj spiso­vatel napsal velice lidsky upřímnou posmrtnou vzpomínku. Štětka vybavil předchozí jeho publika­ci o Heritesovi a Holečkovi svými ilustracemi, nyní již musel sám Stehlík vybrat malířovy kresby, aby jimi doplnil svůj text o něm. Jak jinak, o Štětkovi hovoří Stehlík i ve své Zemi zamyš­lené: „ Vypravil jsem se s ním na dva rybolovy o dušičkových dnech. Ještě na vodňanské věži svítil do tmy ciferník, když jsme projeli lidu­prázdným náměstím a dál kolem vypuštěných rybníků na strakonickou silnici směrem k Cehnicím. Hustá ranní mlha obklopila auto ne­propustnou stěnou, v matném kuželi světla se mihl na cestě zajíc, potom jsme odbočili polní cestou a ještě před svítáním zastavili na hrázi Cehnického rybníka. Nad rybníkem mezi lesíky seděl u ohně baštýř a vyšel nám s puškou vstříc na hráz. Pomalu se rozednívalo v prázdné kra­jině. Přikládali jsme na ohýnek, sedlce na otepi sena, a čekali na rybáře. Ne dlouho. Malíř za­tím postavil stojan s plátnem a začal podmalo­vávat obraz, aby měl alespoň naznačenu kraji­nu, než začne vlastní rybolov. Každý rybník je jinak zasazen do krajiny, má svou vlastní vege­taci, své osvětlení, pokaždé jiné a neopakova­telné, a všude je jiný způsob výlovu. /.../ Každá hráz je otevřená větru, ale malíř nedbá nečasu ani zimy, maluje soustředěně... Chápu, proč tento malíř už celou řadu let zápasí o svou představu rybolovu, do jakých jemností zná každý rybář­ský úkon a i všechny rybníky svého kraje. Chce se dobrat vlastní syntézy a o jeho poctivosti ne­může být pochyb. /.../ Nezazlíte mi jistě, proč právě tohoto malíře mám z celého srdce rád".

Ladislav Stehlík ve své Zemi zamyšlené por­trétoval Vodňany a Vodňansko jako málokdo jiný. Každý, kdo má rád tuto krajinu, toto měs­to, jeho historii i ty, kteří stáli v jeho kulturním pozadí, musí tomuto spisovateli poděkovat. Věnoval městu i kraji velký kus svého života i umění - snad ne nadarmo.

Karel Berka, Vodňanské noviny 2005/21