Antonín Jan Václav Vokoun (1691 – 1757) a církevní správa jeho doby v Čechách - o knize

Již více než rok uplynul ode dne 11. září 2007, kdy se do Vodňan z blízka i z daleka sjeli zájemci o české církevní dějiny raného novověku, aby si zde u příležitosti 250. výročí úmrtí při odborném semináři nazvaném „Antonín Jan Václav Vokoun (1691 – 1757) a církevní správa jeho doby v Čechách“ připomněli osobnost někdejšího vodňanského děkana a posléze významného církevního představitele.
 
K vlastnímu završení celé akce však dochází teprve nyní. Pořádajícímu Městskému muzeu a galerii ve Vodňanech se podařilo naplnit skutkem svůj záměr a vydat stejnojmenný sborník příspěvků, s nimiž na loňském odborném semináři vystoupili naši přední odborníci v oboru. Pouze jeden z přednášejících nemohl písemnou podobu svého referátu zpracovat. Sborník však zahrnuje příspěvek od jiného autora a také Vokounovu promluvu při volbě opata třeboňských augustiniánů z r. 1744. Celkem devět článků zachycuje nejen určité etapy Vokounovy životní pouti, nýbrž se na konkrétních příkladech zabývá i určitými vazbami a dobovými souvislostmi, které podstatně ovlivňovaly podobu a činnost farní správy a také postavení katolického kněze v české společnosti 17. a 18. století. Rámec nové publikace dotváří předmluva od současného Vokounova nástupce na vodňanské faře a obrazová připomínka období jubilantova působení ve městě nad Blanicí.
 
Obsah: V. Bartůšek: Světící biskup pražský Antonín Vokoun a piaristé; P. Stuchlá: Duchovní správa ve Vodňanech za působení P. Antonína Vokouna (1719 – 1738); L. Martínková: Slasti a strasti sufragána. Nástin „pracovního itineráře“ pražského světícího biskupa P. Antonína Jana Václava Vokouna na přelomu 40. a 50. let 18. století; M. Zeman: „Ne kněz králi, ale král knězi poddaný a pod duchovní správu postavený jest.“ Vybrané otázky kněžské každodennosti v době baroka; E. Maur: Farní klérus za válek o dědictví rakouské a za války sedmileté; J. Mikulec: Od Chanovského k Vokounovi. Poznámky k barokní zbožnosti na jihu Čech; P. Pumpr: Kostely farní nebo patronátní? K postavení farních kostelů v systému správy šlechtického dominia na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století; M. Ryantová: Faráři na lobkovickém panství Vysoký Chlumec po Bílé hoře a jejich podíl na rekatolizaci; M. Řezníček: Podoba a průběh obnovy katolické farní sítě v letech 1620 – 1780 na Ledečsku, Poděbradsku a Prachaticku; Promluva arcibiskupského komisaře Antonína Vokouna při volbě třeboňského opata roku 1744.
Sborník je doplněn barevnou obrazovou přílohou.
 
cena: 95 Kč