Soupis historických a literárně historických prací Dr. V. Mosteckého

(Upravený přepis přílohy článku – PLETZER, Karel: Dr. Václav Mostecký, historiograf města Vodňan. In: Vodňany a Vodňansko. Vodňany, Muzejní spolek ve Vodňanech 1992, s. 6 – 11. Seznam neobsahuje několik prací z doby vysokoškolských studií, dále stručné Mosteckého zprávy o kulturních a společenských akcích v Jindřichově Hradci a několik referátů, vzniklých v souvislosti s jeho funkcí na jindřichohradecké radnici.)


1. Publikované práce

A. Dějiny Vodňan

Havel Gelast Vodňanský a úpadek strany podobojí v Čechách. Budivoj 47, 1911, č. 20, s. 1; č. 21, s. 1 – 2.
Krušný den. Z historie král. města Vodňan. Budivoj 47, 1911, č. 35, s. 1 – 2.
Fara a škola. (Několik archivních dokladů z dějin král. města Vodňan. Z rukopisů v archivu vodňanském.) Budivoj 47, 1911, č. 82, s.1.
Několik příspěvků k dějinám řemesel a živností v Čechách ve století XVI. (Ze studií k historii města Vodňan.) Jihočeský kraj 2, 1911, č. 9 – 10, s. 363 – 365.
Měšťané vodňanští v XVII. století. (Ze studií k historii král. města Vodňan.) Budivoj 48, 1912, č. 64, s. 1 – 2.
Ze života živnostníků vodňanských v XVI. stol. Šumavské proudy 9, 1912.
K historii Židů v král. městě Vodňanech. Šumavské proudy 9, 1912, č. 18.
Provolání purkmistra-oberlejtnanta vodňanské gardy A. Skalického v bouřlivém roce 1848 k občanům vodňanským. Šumavské proudy 9, 1912.
Jak dříve platívali purkmistrům. (Z archivních studií k dějinám král. města Vodňan.) Budivoj 49, 1913, č. 59, s. 3 – 4.
Něco o finančnictví za starších dob. Budivoj 49, 1913, č. 63, s. 1. (Archivní doklady z Vodňan.)
Městské museum ve Vodňanech. Jihočeský kraj 4, 1913, č. 1, s. 32 – 34.
Několik poznámek o zdravotnických poměrech druhé pol. XVI. stol. (Z archivu kr. města Vodňan.) Šumavské proudy 10, 1913, č. 49, s. 1; č. 51 – 52, s. 1.
Příčiny rozvodu. (Obrázek ze „spořádané“ rodiny ze XVI. stol.) Budivoj 50, 1914, č. 36, s. 1. (Doklady z Vodňan.)
Antonín Václav Vokoun, děkan vodňanský (1719 – 1738). Budivoj 50, 1914, č. 60, s. 1 – 2.
Archiv královského města Vodňan. In: Almanach král. města Vodňany a okolí. Vodňany 1914, s. 103 – 104.
O jméně a původu M. Jana Campana Vodňanského. Otavan 1 (36), 1916 – 1917, č. 9, s. 145 – 146.
M. Jan Kampanus Vodňanský ve svém rodišti. Zlatá Praha 34, 1917, č. 12, s. 138 – 139.
O českém spisovateli Václavi Porciovi Vodňanském. (Několik dat životopisných.) Otavan 4 (39), 1919 – 1920, č. 7 – 8, s. 105 – 106.
Dějiny král. města Vodňan. In: Průvodce po Vodňanech a okolí. Vodňany 1912, s. 5 – 25.
O lidech bídných a zločinných. Z historie města Vodňan. Od Zlaté stezky 1, 1927 – 1928, č. 1, s. 6 – 9.
Národní garda ve Vodňanech. Zlatá stezka 2, 1928 – 1929, č. 1, s. 3 – 5.
Vojenské kasárny ve Vodňanech. (Historická vzpomínka.) Zlatá stezka 2, 1928 – 1929, č. 7, s. 101 – 103.
Krušný den Vodňanských (20. 7. 1468.) Zlatá stezka 7, 1933 – 1934, č. 4, s. 65 – 67.
Jak se kdysi trestávalo. Vodňanské noviny 1, 1934, č. 11, s. 2 – 3.
Řemesla ve Vodňanech a Písku za Marie Terezie. Zlatá stezka 8, 1934 – 1935, č. 6, s. 95 – 98.
Počátky král. města Vodňan. Zlatá stezka 9, 1935 – 1936, č. 4, s. 59 – 60; č. 5, s. 74 – 75.
O rodině Mistra Kampana. Nedělní list 18. 10. 1936.
Slavnostní schůze na památku 600 letého výročí vydání privilegia krále Jana Lucemburského. Vodňanské noviny 3, 1936, č. 1, s. 4 – 5.
Řeč u příležitosti sjezdu rodáků při 600 letém jubileu privilegia Janova ve Vodňanech 15. srpna 1936. Vodňanské noviny 3, 1936, č. 9, s. 4 – 5; č. 10, s. 1 – 2; č. 11, s. 4 – 5; č. 12, s. 1 – 2.
Privilegium krále Jana. In: Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany 1936, s. 7 – 8.
Přehled dějin královského města Vodňan. In: Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany 1936, s. 9 – 10.
Přehled dějin královského města Vodňan. Zlatá stezka 9, 1935 – 1936, č. 9, s. 149 – 150.
Nejstarší sousedé vodňanští. Zlatá stezka 10, 1936 – 1937, č. 1 s. 6 – 7; č. 2, s. 35 – 36.
Mistr Kampanus a jeho vodňanští přátelé (M. Lukáš Ezechielis a Adam Hippius). K současné Kampanově výstavě v Praze.) Ohlas od Nežárky 66, 1936, č. 44, s. 2 – 3; č. 45, s. 1 – 3. Též zvláštní otisk Jindř. Hradec 1936. 14 s.
Kašpar Matyáš ze Sudetu. Časopis rodopisné společnosti 9 – 10, 1937 – 1938, s. 121 – 123.
O Mistru Janu Kampanovi Vodňanském. Zlatá stezka 11, 1937 – 1938, č. 6, s. 89 – 92; č. 7, s. 105 – 106.
Církev a škola ve Vodňanech v 1. pol. XIX. stol. Vodňanské noviny 5, 1938, passim; 6, 1939, passim. Zvl. otisk Vodňany 1939. 33 s.
Hrabě Marradas a Vodňany. Zlatá stezka 12, 1938 – 1939, č. 2, s. 24 – 26; č. 3, s. 41 – 43.
Dějiny bývalého královského města Vodňan. I – III. Praha, nákl. vlastním 1940. I. 395 s., II. 246 s. + 8 tab., III. 211 s. + 12 tab.
O Mistru Janu Kampanovi Vodňanském. Zlatá stezka 16, 1947 – 1948, č. 8, s. 110 – 112. Též zvláštní otisk: Vodňany Karlově universitě. Vodňany 1948. 12 s. Knižnice Haštala Mosteckého, č. 2.
Rok 1848 ve Vodňanech. Zlatá stezka 16, 1947 – 1948, č. 7, s. 90 – 94. Též zvláštní otisk: Vodňany a rok 1848. Vodňany 1948. 12 s. Knižnice Haštala Mosteckého, č. 3.
Selské rebelie na Vodňansku. (K stému výročí zrušení roboty.) Zlatá stezka 17, 1948 – 1949, č. 2, s. 19 – 22.
Vodňanský kancelista – jakobín. (Herec Matěj Stuna.) Jihočeský sborník historický 24, 1955, č. 4, s. 134 – 137.
Rybniční hospodářství města Vodňan koncem 16. stol. Jihočeský sborník historický 27, 1958, č. 2, s. 63 – 65.
Špitál ve Vodňanech. Vodňany a Vodňansko 4, 1997 (Sborník historických prací k dějinám města Vodňan vydaný u příležitosti oslav Roku Vodňan (1996 – 1997)), s. 74 – 77. (Z rukopisu knihovny Jihočeského muzea v Č. Budějovicích pod sign. JČ IV B 1324 k vydání připravil Jiří Louženský.)


B. 1. Jazykověda

Něco o jménech místopisných. Budivoj 46, 1910, č. 57, s. 3.
Tvorba některých kmenů jmenných v češtině staré. In: Výroční zpráva gymnasia v Jindř. Hradci za šk. r. 1912 – 1913, s. 3 – 28; 1913 – 1914, s. 13 – 24.
O jazyce románů Jiráskových. Naše řeč 1, 1917 – 1918, č. 6, s. 160 – 166.
Jazykové poklady v černínském archivu jindřichohradeckém (1560 – 1720). Ohlas od Nežárky 67, 1937, č. 20, s. 1 – 2; č. 21, s. 1 – 3; č. 22, s. 1 – 3; č. 25, s. 1 – 3; č. 28, s. 1 – 2. Též zvl. otisk Jindř. Hradec 1937. 24 s.
Slohové příručky. S rozbory a příklady sestavil ... I. Vypravování. II. Pojednání. Úvaha. III. O umění řečnickém. Jindř. Hradec, Jaroslav Svoboda 1945. 32, 32, 32 s.
Vlastní jména na Vodňansku. Zlatá stezka 15, 1946 – 1947, č. 6, s. 90 – 91; č. 7, s. 104 – 105; č. 8, s. 123 – 124.


B. 2. Literatura

Svatopluk Čech (21. 2. 1846 – 1906). = Časopis českého studentstva, 1905 – 1906, únor, s. 1 – 4.
Který miloval květ, že uvadne ... (K stému výročí narození K. H. Máchy.) Budivoj 46, 1910, č. 92, s. 1 – 2.
Jaroslav Vrchlický. (Z přednášky v „Literární jednotě“ v Jindř. Hradci.) Budivoj 48, 1912, č. 93, s. 1 – 2; č. 94, s. 1 – 2.
Dr. Zikmund Winter. (Přednáška v „Literární jednotě“ v Jindř. Hradci.) Budivoj 48, 1912, č. 97, s. 1 – 2.
Josef Václav Sládek. (Přednáška v „Literární jednotě“ v Jindř. Hradci.) Budivoj 48, 1912, č. 99, s. 1 – 2.
Fráňa Šrámek. Ohlas od Nežárky 43, 1913, č. 46, s. 1 – 2; č. 47, s. 1 – 2; č. 48, s. 1 – 2.
Základy umělecké výchovy. (Přednáška v literárně-uměleckém kroužku studentském v Jindř. Hradci.) Budivoj 49, 1913, č. 30, s. 3; č. 32, příloha.
Josef Holeček šedesátníkem. (Poznámky k jeho dílu.) Budivoj 49, 1913, č. 17, s. 1.
K stoletému výročí narození Boleslava Jablonského. Budivoj 49, 1913, č. 60, příloha.
O Ant. Sovovi. Jiskra 4, 1913, č. 8.
Prokop Chocholoušek. (Vzpomínka k 50. výročí jeho smrti.) Budivoj 50, 1914, č. 49. s. 1.
Současný Hradec literární. Jihočeský kraj 5, 1914 – 1915, č. 1. s. 2 – 9.
Památce českého filozofa Tomáše ze Štítného. Ohlas od Nežárky 61, 1931, č. 29, s. 1 – 2.
Československo-polské styky kulturní a literární. Ohlas od Nežárky 64, 1934, č. 13, s. 1 – 2; č. 14, s. 1 – 2.
Puškinův původ. (Podle básníkových zápisků.) Zájmy Českomoravské vysočiny 7, 1937, č. 3, s. 1 – 2.
K stému výročí Puškinovy smrti. Ohlas od Nežárky 67, 1937, č. 3, s. 1 – 2.
Černínská legenda o sv. Františkovi z Assisi. Zájmy Českomoravské vysočiny 11, 1941, č. 9, s. 1 – 2; č. 11, s. 2; č. 12, s. 2 – 3. Též zvl. otisk Jindř. Hradec, J. Svoboda 1941. 27 s.
Mezi velkými lidmi. (Návštěva Ignáta Herrmanna a Tůmy Zevlouna v J. Hradci.) In: Národní listy 1891 – 1941. Jubilejní sborník. Praha 1941, s. 114.
Je Petr Záhorka P. Chelčickým? Jihočeský sborník historický 25, 1956, č. 3, s. 97 – 100.
Z Haškova pobytu v Č. Budějovicích. Pátá stopa vede do hostince U Mičanů. (K vydání připravil dr. Jan Muk.) Jihočeská pravda 19, 1963, 7. 11., č. 263, s. 3.


C. Ostatní

Grunwald. Budivoj 46, 1910, č. 58, s. 4; č. 59, s. 3.
Den na Šumavě. Budivoj 46, 1910, č. 67, s. 1 – 2; č. 68, s. 1 – 2; č. 69, s. 1.
Johan doktor Faust starých českých loutkářův. (Lidopisné studie od dra Jindřicha Veselého.) Jihočeské listy 17, 1911, č. 69.
Jak odporučovali před 100 lety české noviny. Budivoj 48, 1912, č. 74, s. 1.
Mikoláš Aleš. Budivoj 49, 1913, č. 55, s. 1.
O výživě a jídle. (Symfonie čísel.) Budivoj 50, 1914, č. 35, příl.
Jaké jméno spojíme s naším gymnasiem? Ohlas od Nežárky 50, 1920, č. 6.
Příručka sociální péče. Jindř. Hradec, nákladem vlastním 1921. 61, (2) s.
Světlé památce zborovského hrdiny Jiřího Procházky. Podle deníku a korespondence podává ... In: LXVII. výroční zpráva stát. reál. gymnasia v Jindř. Hradci za šk. rok 1926 – 1927, s. 7 – 13. Též zvláštní otisk.
Moje převratové vzpomínky. (České Budějovice, Jindř. Hradec.) Republikán 10, 1928, č. 82, s. 3 – 4.
Živé noviny. (O členských schůzích Národní demokracie v J. Hradci.) Republikán 12, 1930, č. 65, s. 3 – 4.
Za † Janem Mukem. Ohlas od Nežárky 62, 1932, č. 24, s. 7.
Hospodářské poměry na Jindř.-hradecku. Republikán 16, 1934, č. 26, příl. Jindřichův Hradec s. 2.
O Hradci povídání aprílové i vážné s výletem na Barboru. Republikán 16, 1934, č. 26, příl. Jindřichův Hradec s. 3.
Národnostní poměry na Jindřichohradecku. Republikán 16, 1934, č. 27, s. 3.
Řeč při katafalku v gymnasiu 2. 3. 1936. In: In memoriam PhDr. Ferdinanda Hoffmeistra. Jindř. Hradec 1936, s. 55 – 61.
30 let loutkového divadla NJP v J. Hradci. Ohlas od Nežárky 66, 1936, č. 50, s. 2 – 3.
Za zemřelým PhDr. Ferd. Hoffmeistrem. Zájmy Českomoravské vysočiny 6, 1936, č. 10, s. 2 – 3.
Třicet let principálem loutkového divadla (Antonín Picka). Loutkář 23, 1936 – 1937, s. 64 – 65.
Pětasedmdesátníkům na uvítanou! Zájmy Českomoravské vysočiny 6, 1936, č. 26, s. 1.
Zemřel dr. Karel Kramář. Zájmy Českomoravské vysočiny 7, 1937, č. 22, s. 1.
Mladý Masaryk. Zájmy Českomoravské vysočiny 7, 1937, č. 38, s. 3.
První občan republiky v J. Hradci. (Pres. Edv. Beneš.) Zájmy Českomoravské vysočiny 7, 1937, č. 19, s. 2. – Přetisk: Jak Jindřichův Hradec se připravoval a jak uvítal 6. května 1937 presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. J. Hradec 1937, s. 22 – 23.
K 65. jubileu zpěváckého spolku Slávy dcera v Jindřichově Hradci. Ohlas od Nežárky 67, 1937, č. 10, s. 1 – 3.
Od Zlaté stezky k hranici vitorazské. In: Archivář P. Frant. Teplý. Články k jeho sedmdesátinám. Praha SPSČ, s. 30 – 32.
Rej čísel okolo Mnichova. (Okres J. Hradec po odtržení pohraničí.) Jeřáby 3, 1938 – 1939, č. 1, s. 12 – 13.
Za soudním radou Ot. Svobodou. Zájmy Českomoravské vysočiny 10, 1940, č. 10, s. 1.


Český Krumlov. Studie kulturně-historická. Napsal Fr. Čapek. Budivoj 49, 1913, č. 74, s. 2 – 3. (Recense.)
Písně starého oráče. Kniha veršů Jos. Kratochvíla. Jihočeské listy 20, 1914, č. 2, s. 1. (Recense.)
Fr. V. Zdráhala Sebrané veršované práce. Jihočeské listy 21, 1915, č. 70, s. 2; č. 71, s. 2. (Recense.)


2. Nevydané práce

Městské muzeum a galerie ve Vodňanech
Josef Holeček. (Rukopis přednášky o jeho životě a díle.)

Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích, knihovna
Gelastova knihovna ve Vodňanech. Strojopis.
Týden Jindřichohradecka. Jindřichohradecko z ptačí perspektivy. 1948. Strojopis, 4 s.

Jihočeská gramatika (z filologického materiálu k dějinám Vodňan). Zmínka J. Muk, JSH 24, 1955, s. 107.


3. Literatura o PhDr. Václavu Mosteckém

MUK, Jan: Profesor dr. Václav Mostecký padesátníkem. Ohlas od Nežárky 65, 1935, č. 39, s. 1 – 3. Přetisk: Republikán 17, 1935, č. 75, s. 2 (foto).
J. H. P. (= HÁZR-PÍSECKÝ, Josef): Dr. Václav Mostecký. Zlatá stezka 9, 1935 – 1936, č. 3, s. 47 – 48.
HÁZR-PÍSECKÝ, Josef: Václav Mostecký. In: Vodňanský Slavín. Vodňany 1937, s. 22 – 24.
MUK, Jan: 70 let historika Vodňan prof. PhDr. Václava Mosteckého. (S bibliografií.) Jihočeský sborník historický 24, 1955, č. 3, s. 106 – 108.
MUK, Jan: Historik Vodňan dr. Václav Mostecký pětasedmdesátníkem. Časopis Společnosti přátel starožitností 68, 1960, č. 3, s. 167 – 168.
MUK, Jan: Dr. V. Mostecký pětasedmdesátníkem. Jihočeský sborník historický 29, 1962, č. 3 – 4, s. 159.
uk (= MUK, Jan): Za PhDr. Václavem Mosteckým. Rozvoj 3, 1962, č. 48, s. 3.
PAZDERA, Jiří: Vzpomínka na dr. Václava Mosteckého, historika města Vodňan. Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích 20, 1983, č. 1, s. 54.
PLETZER, Karel: Dr. Václav Mostecký, historiograf města Vodňan. In: Vodňany a Vodňansko. Vodňany, Muzejní spolek ve Vodňanech 1992, s. 6 – 11. (S bibliografií.)
LOUŽENSKÝ, Jiří: Literatura o historii Vodňan a Vodňanska. Vodňany a Vodňansko 6, 2004, s. 209 – 230, zvl. s. 218 – 219.