Jiří Stejskal

Pocta stavitelům katedrál
… Jiří Stejskal, jihočeský rodák s bytostným smyslem pro realitu zůstal věrný zobrazivému projevu, aniž by ovšem setrvával u popisného či ilustrativního výrazu. Pochopil, že i důsledná moderní orientace se neobejde bez dokonalého ovládnutí řemesla a především umění kresby, zůstávající trvale nejen umělcovou ctí, ale přímo prvotním předpokladem skutečné malířské tvorby. Teprve na jejím podkladě je možno odvážit se emocionálně působivé stylizace jako výchozího bodu k tvarovým zkratkám a formovým nápovědím ...
... Stejskalovi se podařilo vytvořit vskutku moderní druh malířské veduty, jež je zároveň autonomním a specifických typem celé současně cítěné malby v plné hodnotě jejích kulturních vlastností. Nikde se nespokojuje toliko s pitoreskností nebo populárností motivu, ale vždy se snaží o její ryzí přehodnocení, ať už způsobem neobvyklé skladby reálných částí či systém podání barvy, vrstvící se do smyslově účinné pasty a celkového texturálního povrchu …
Dr. Luboš Hlaváček Csc

… Srovnáváme-li Stejskalovy veduty s renesančními Wilenbergovými panoramaty jižních Čech, či obrazovými Canaletovými barokními záběry světových měst, či s pracemi současných umělců věnujících se tomuto sujetu, uvědomujeme si, jak obtížného úkolu se podjal. Svými pracemi prokázal svébytnost svých děl, mnohotvárnost kompozičního i barevného řešení a sepjetí s krajinou, v níž žije. Stejskalova tvorba však není zaměřena toliko na krajinu či město. Autor se naopak snaží podchytit výtvarnými prostředky i prostředí, v němž žije a nímž se stýká …
Dr. Ivan Šperling

… je básníkem tvarů, které odpovídají skutečnému optickému vjemu, ale přece jsou jiné. Jsou esencí podoby a zároveň atmosféry, jsou esencí minulosti i atmosférou dneška. V tomto smyslu je Jiří Stejskal novodobým básníkem, jehož cílem je sklenout most spojující minulost s dneškem, který by nově, v duchu estetiky této doby přebásnil minulost …
Dr. Jana Hofmeistrová

* 1932 v Soběslavi
1950 - 1954 Absolutorium v ateliéru prof. Cyrila Boudy na UK v Praze
Pracuje v oblasti malby, grafiky, ilustrace. V roce 1984 po habilitaci jmenován docentem malby na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Je členem Unie výtvarných umělců ČR a členem skupiny "EN FACE 91".
Od poloviny 50. let se účastnil početných výstav v ČR a zahraničí (Belgie, Německo, Francie, Itálie, USA ad.) a uskutečnil více než šedesát samostatných.
Svými díly je zastoupen v zahraničních galerijních sbírkách a ve sbírkách České republiky.

Jako host se k této výstavě připojil Mgr. Jiří Stejskal - syn.