Jindřich Boška

Jindřich Boška

Komposice I., 1975
Narozen 12. ledna 1931 ve Vlachově Březí. Studoval u svého otce a u akademického malíře Františka Gross, Václava Boukala a Theodora Bechníka. Jindřich Boška od dětství vydatně vypomáhal v otcovské dílně. Nikoli školy, nýbrž řemeslné zkušenosti a tradiční požadavky cechu malířského utvářely základy jeho nazírání. Malířství v nejrůznějších podobách a jemných fasetách udávalo jeho existenční vědomí. Stalo se jeho osudem a vášní, které věnoval většinu svého volného času i jako zaměstnanec daleko od domova. První dvě Boškovy výtvarnické fáze - realistickou 1945 - 1955, a realisticko-expresivní 1955 - 1962, kterou reagoval na průboje mladého českého umění - můžeme považovat za předehru k hlavnímu dějství. Tím byla léta 1963 - 1970, kdy ve vlnách tehdejších technických vynálezů a obecného osamostatňování výtvarnictví nalezl sebe samého, narýsoval svůj svět. Najdou se v něm ohlasy tehdejšího zápolení s novou figurací i abstraktním expresionismem, s informelem a neodada a zejména s alchymážemi imaginativními i konkretistickými. Dialogy s hmotami a strukturami Boška chápal jako licenci svobodného zavádění technických kombinací. Hravosti své technické imaginace kladl meze jak architektonickým řádem, tak zdrženlivou barevností. Byla to ornamentální koncepce a cítění, které se mu od té doby stalo východiskem i ukazatelem na další experimenty klikaté cestě.
Boškovo dílo pozůstává z podivuhodného propojení dvou tradic, s nimiž se plně ztotožnil: oné řemeslné a té moderní s jejím vyhraněným individualismem porušujícím konvence a s požadavkem po neustálých proměnách. Boška pochopil, že vedle obrazu podle vnějšího modelu získal přístup do říše samostatných obrazů-objektů, jakožto konstrukcí ze svébytných prostředků a svéprávných postupů. To bylo ovšem terno pro fanatika technik; začal využívat okolnosti, že prostředky lze podrobit analytickému výslechu a z jeho výsledku vytěžit látku sebevyjádření. Tehdy cosi, co si od mládí niterně osvojil, totiž šablony, zavedl jako médium technických i formálních inovací. Tohle byl nejvýznamnější z celé řady Boškových objevů.
O tomto využívání šablon, počínající rokem 1964, které z části sám jako mládenec pro otcovskou dílnu vyřezával, Boška napsal: "…pak jsem tiskl grafiku jako monotyp ze šablon, na kterých jsem v mládí pracoval. Využíval jsem jich rozstříháním a skládáním různých tvarů pro tisk různobarevných geometrií. Tím vším vznikaly kouzelné tvary. V obraze zase lepením na plochu do laku a různě vrstvené a barevně pojaté vznikaly fragmenty starých neznámých ornamentů - znaků. Dále používám celých šablon sestřihaných, upravených a nalepených do laku na plochu. Tím zase vznikaly barevné harmonie … Potom opět z těchto šablon, z vybraných dílů a různých vystřihaných variant jsem po částech rozmýval různé vzory. Po vytření vznikala kresba ohraničená; též jsem přidával barvy, aby kresba utvářela hranu. - Ještě při jiných pohledech při použití šablon jsem ostrou jehlou nebo rydlem rýpal přes reprodukci a při vymývání tvořila rytá kresba vždy určitou linku podle barevnosti reprodukce. Tato tvorba byla novým objevem a pochopil jsem, že tvrdá škola u otce byla víc jak Akademie."
Variace I., 1974 Z uvedených náznaků lze soudit na onen druh technické imaginace, jak ji například známe z variabilní poetiky Boudníkova tisknutí. Boška se po roce 1966 svými "alchymážemi" částečně prosadil, a to na řadě významných výstav doma i v zahraničí, mimo jiné jako člen Klubu konkrétistů. Vrcholného uznání se mu dostalo v roce 1970 při Premi internacional Joan Miró v Barceloně.
Čtvrté a páté období (1971 - 1981, 1981 - 1990), kdy Boška - mezitím šéf výpravy Horáckého divadla v Jihlavě - byl vyloučen ze svazu výtvarníků, se dají označit jako opakování zkušenosti z dřívějších let a jejich postupné násobení a obohacování náhodnostmi a technickými kombinacemi - například rytí do malovaného, papirex aj. Po floreálním intermezzu z počátku osmdesátých let, se Boška soustředil na ornamentalismus imaginativní a posléze monumentální. Nejedno řešení přineslo syntézu "s posunem", jako potvrzení důsledného směřování práce posledních 30 let.
Kromě dialogu tradice řemeslné s onou moderně experimentální se v Boškově díle stará o poetické napětí i podvojnost talentu. Ta kolísá mezi dynamičtějším pólem úvahy, která káže rozdělit celek geometricky -ornamentálně a rozhodnout tak o celkovém konceptu.
Boškovo osobité strukturování je historicky záslužné: malíř patří u nás k průkopníkům ornamentální abstrakce. V dobách antiornamentálních, zahájených Loosovým purismem, by se to dalo vykládat jako schválnost, kdyby ovšem celá abstraktní tvorba nebyla jakýmsi nevědomým návratem ornamentálních kvalit. U Bošky ovšem, zvláště užitím šablon, šlo o projev vědomý a radikální. Při tom vyvázal šablonové ornamenty z ozdobnické a ohraničující funkce v místnostech a zároveň se zdůrazněním jejich znakové stránky rozvinul skladebně rytmickou hudebnost vzorců. Přes tyto proměny si ornamentální prvky podržely něco z prapůvodní působnosti, například jakousi ozvěnu magické funkce z pravěku, kdy ornament a zaklínání zaručovaly jednotu s kosmickým děním. Rys nadosobní stálosti, náznak absolutního prokazoval ornament svým sklonem k symetrii a geometrii v širším slova smyslu. V tomto sklonu koření jedno z hlavních pravidel Boškova tvarování. Boškovy ornamenty ovšem neprovází nějaký objekt, ale staly se médiem s vlastní výpovědí.
Přes tendenci ke krystaličnosti nepůsobí Boškova díla nikdy jako parafráze zkamenělin. Několikanásobným přidáváním - ubíráním, střídáním akcentů, malířskými rozmary a náhodami daří se mu docílit neobyčejné abstraktní živosti, jež kulminují ve víru jeho "Mandal". V tomto rozvíjení dosud nevídaných systémů abstraktní živosti tkví jedna z dalších zásluh Jindřicha Bošky. Před některými jeho labyrinty vzpomínáme na jejich manýristické předky. V těchto listech a obrazech vznikly tedy světy pro sebe, v nichž více než sdělení navenek, platí způsoby sebedotazování a meditování.
Kouzlo nepřebernosti Božkových alchymáží, které nás zprvu uvádí do nadšení, po nějaké době mění směr a tlačí nás na okraj propasti nejistoty a úzkosti. Tam totiž pokračují další a další tajemství, jimiž jsou tato díla přesycena. Zážitky neznámého Boška Prostorová kombinace I., 1970 - 1973 malířsky rozvětvuje, štěpí a kříží. Dokonce i záležitosti tak jednoznačné jako je geometrie, přiděluje několikerou úlohu a podle toho s ní zachází. Prací, kde geometrické lešení obrazové architektury dominuje, není mnoho. Představují však východisko další, mnohem četnější skupiny, kde se povaha obrazového pole virtuální hybností mění. Rozhodlo tu mocné angažmá gestiky. Starou a klidnou geometrii tu rozlámaly síly výrazu, přicházející zvenčí, a přizpůsobily ji chvatnému rytmu a dynamickým představám. Geometrické elementy se staly znaky rychlosti, napětí nebo vyzařování. Strojový puls obdélníka klesá dospodu, překryt nepravidelným rytmováním životních reakcí.
Se stupňováním živelné neuspořádanosti, bujením náhod a synkopováním rytmů vzniká dojem, jakoby geometrie zmizela. Boškova díla, parafrázující chaos, nám připadají antigeometrická, ačkoli tu jde o geometrii bizarní anebo brutalistickou. Není ovšem vyloučeno, že z takového pitoreskního chaosu a víření vzejdou drobné krystalky geometrie v zárodečném stavu. Vyhledání analogií s konkrétními přírodními ději anebo duševními procesy v Boškových obrazech čeká na své diváky a objevitele.

PhDr. Arsén Pohribný
Sborník Jinřich Boška - Průřez tvorbou, Oblastní galerie Jihlava, 1993


  Samostatné výstavy
 • 1967     Kabinet umění n. p. Kniha Brno (s F. Dörflem), DKT ROH Jihlava
 • 1969     Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
 • 1970     Horácké divadlo Jihlava
 • 1978     Horácké divadlo Jihlava
 • 1979     Klub Kafemlejnek Jihlava
 • 1980     Horácké divadlo Jihlava (s F. Dörflem)
 • 1982     Malířské tradice rodu Bošků, MNV Vlachovo Březí a Vlastivědné muzeum Prachatice
 • 1987     Muzeum A. Hrdličky Humpolec (s. J. Jirmusem)
 • 1988 - 1989     Jihomoravské muzeum Znojmo a Jihomoravské divadlo Znojmo
 • 1990     Horácké divadlo Jihlava (s F. Dörflem)
 • 1991     Galerie Dílo Jihlava (s F. Dörflem)
 • 1993     Galerie KS Malovaný dům Třebíč (s F. Dörflem aj. Jirmusem)
 • 1993     Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
 • 1993     Okresní muzeum Prachatice
 • 1993     Galerie M + K Jihlava, obraz pro akci Gamanůž
 • 1994     Grafický kabinet zlínského zámku Zlín
 • 1994     Galerie výtvarných umění Havlíčkův Brod
 • 1994     Dům umění města Brna Brno
 • 1995     Výstavní síň Husův dům Husinec
 • 1995     Masarykova akademie Praha - medaile za uměleckou činnost
 • 1996     Výstavní síň Základní školy Vlachovo Březí
 • 1997     Galerie Klenová Klatovy
 • 1997     Galerie Dole Prachatice
 • 1997     Síň Obecního úřadu Horní Vltavice
 • 1999     Vinárna Sandra, Grand hotel Jihlava
 • 2000     Kleine Galerie Perg, Rakousko
 • 2001     Galerie BoMBa Vlachovo Březí


 • Účast na kolektivních výstavách
 • 1960 - 1965     Skupina Současnost, DKT ROH Jihlava
 • 1966 - 1968     SČSVU v OGV Jihlava - jako host
 • 1968     Klub konkretistů OGV Jihlava
 • 1968     Galerie Ústí nad Labem, Galerie Václava Špály Praha
 • 1968     Bienále výzkumy grafiky OGV Jihlava
 • 1969     Ledeč 69, Galerie Havlíčkův Brod
 • 1969     Klub konkretistů, Galerie Bratislava, Galerie umění Karlovy Vary
 • 1971 - 1976     Výtvarníci, SČSVU, ČFVU a OGV Jihlava
 • 1981     Sdružení výtvarníků při OKS, OGV Jihlava a Muzeum Chotěboř
 • 1983     Sdružení výtvarníků při OKS Žirovnice
 • 1984     Sdružení výtvarníků při OKS, OGV Jihlava
 • 1989     Výtvarná skupina "Dialog 89 Jihlava", Horácké divadlo Jihlava
 • 1989     Moravská grafika, Dům umění Brno
 • 1990     Výtvarná skupina "Dialog 89 Jihlava", Státní zámek Telč
 • 1991     Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, OGV Jihlava
 • 1992     "Minisalon", Galerie Nová síň Praha
 • 1992     Možnosti drobné plastiky, Dům umění Brno
 • 1992     Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, Horácká galerie Nové Město na Moravě
 • 1993     Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, Dům umění Znojmo
 • 1993     Kulturní středisko Moravské Budějovice
 • 1994     SVUV Jihlava, Dům umění České Budějovice
 • 1994     SVUV Jihlava, Zámek Moravský Krumlov
 • 1994     SVUV Jihlava, Kulturní středisko Moravské Budějovice
 • 1995     Muzeum Dr. Aleše Hrdličky spolu s F. Dörflem, Humpolec
 • 1995     SVUV Jihlava, Horácká galerie Nové Město na Moravě
 • 1995     Nadace Ecclesiae populi fundation Praha - výtvarní umělci národu a církvím
 • 1996     SVUV Jihlava Hypo Bank, spolu s F. Dörflem, Jihlava
 • 1996     Galerie Zlín Zlínský salón Zlín
 • 1997     SVUV Jihlava Salón 97 Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
 • 1997     Jupiter club, spolu s F. Dörflem aj. Jirmusem, Velké Meziříčí
 • 1997     Klub konkretistů - Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
 • 1997     Klub konkretistů - Muzeum umění Olomouc
 • 1997     Klub konkretistů - Státní galerie Zlín
 • 1998     Klub konkretistů - Galerie umění Karlovy Vary
 • 1998     Klub konkretistů - Galerie Klenová Klatovy
 • 1998     Klub konkretistů - Oblastní galerie Liberec
 • 1998     Klub konkretistů - Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
 • 1998     Klub konkretistů - Galerie výtvarného umění Ostrava
 • 1998     SVUV Jihlava Jupiter club Velké Meziříčí
 • 1998     SVUV Jihlava Galerie Pod schodama
 • 1998     4. aukční salón výtvarníků pro konto bariery nadace Charty 77 Karolinum Praha
 • 1999     Klub konkretistů - Slovenská národní galerie Bratislava
 • 1999     SVUV Jihlava Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
 • 1999     SVUV Jihlava k výročí 750 let Hornického práva Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
 • 2000     SVUV Jihlava Muzeum Dr. A. hrdličky Humpolec
 • 2000     Salon Veletržní palác Praha
 • 2000     Galerie výtvarných umělců Havlíčkův Brod akce grafika v Kreismuzeum Dipoldiwalde, Německo
 • 2001     Galerie města Blanska, Hravá geometrie, Blansko
 • 2001     SVUV Jihlava k miléniu v OGV Jihlava


 • Účast na kolektivních výstavách v zahraničí
 • 1967     Klub konkretistů, Forum Alpach, Rakousko
 • 1968     VII. Premi internacional Joan Miró, Barcelona, Španělsko
 • 1969     Klub konkretistů - Galerie Numero Florencie, Itálie
 • 1969     Klub konkretistů - Galerie Da Loggetto Torino, Itálie
 • 1969     Klub konkretistů - Galerie Numero Řím, Itálie
 • 1969     Klub konkretistů - La liberie, Feltrinelli presta la Mostra, Itálie
 • 1969     VIII. Premi internacional Joan Miró, Barcelona
 • 1970     IX. Premi internacional Joan Miró, Barcelona (2. Cena za grafiku)
 • 1970     Premi internacional Joan Miró, OGV Jihlava
 • 1970     Third Tees - side internacional Eisteddfod, Velká británie
 • 1970     Festival dell Arte Cecoslovacchia 77 grafici, galerie Del Palazzo, Itálie
 • 1970     50e uno grafici Cecoslovacchi, Massafra a Ascali Piceno, Itálie
 • 1970     22 grafici Della Cecoslovacchi, La libreria Feltrinelli, Florencie, Itálie
 • 1970     44 Czechoslovak Graphics, Muzeum of modern Art, Oxford, Velká Británie
 • 1971     Central Museum Ultrecht, Holandsko
 • 1971     X. Premi internacional Joan Miró, Barcelona a Girona
 • 1971     Klub konkretistů, Galerie Interier, frankfurt, Německo
 • 1972     XI. Premi internacional Joan Miró, Barcelona a Madrid
 • 1972     35 Cecoslovacchi contemporanei grafici, Galerie Umimedie, Janov, Itálie
 • 1973     XII. Premi internacional Joan Miró, Barcelona
 • 1974     XIII. Premi internacional Joan Miró, Barcelona
 • 1975     XIV. Premi internacional Joan Miró, Barcelona a Pamplona
 • 1978     XVII. Premi internacional Joan Miró, Barcelona a Pamplona
 • 1979     XVIII. Premi internacional Joan Miró, Barcelona
 • 1981     XX. Premi internacional Joan Miró, Barcelona a Madrid
 • 1982     XXI. Premi internacional Joan Miró, Barcelona
 • 1983     XXII. Premi internacional Joan Miró, Barcelona
 • 1983     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno, Itálie (medaile za grafiku)
 • 1983     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1984     XXIII. Premi internacional Joan Miró, Barcelona
 • 1984     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno, (medaile za grafiku)
 • 1984     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1985     XXIV. Premi internacional Joan Miró, Barcelona
 • 1985     JIAS - Japan, International Artist Society, Tokyo a Okinawa, Japonsko
 • 1985     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno
 • 1985     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1986     XXV. Premi internacional Joan Miró, Barcelona
 • 1986     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno (medaile za grafiku)
 • 1986     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1987     Klub konkretistů 1967 - 1987, Galerie Rafay, Kronberg / Taunus, Litva
 • 1988     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno
 • 1988     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1989     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno
 • 1989     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1989     Moravská grafika Krakov, Polsko
 • 1989     Klub konkretistů, Frankfurt n. M., Německo
 • 1990     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno
 • 1990     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1990     Výtvarná skupina "Dialog 89 Jihlava" Atelier Werkstatt 80, Krefeld, SRN
 • 1990     3. trienále minigrafiky, The Art Museum, Arsenals Riga, Latvija
 • 1991     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno (medaile za grafiku)
 • 1992     Muzeum Purmerend, Holandsko
 • 1993     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno (medaile za grafiku)
 • 1993     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1993     Le Internationale grafiek Biennale, Maastricht, Holandsko
 • 1994     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno
 • 1994     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1994     Minisalon Škatulky New Zork - Word financial center, USA
 • 1994     Minisalon Škatulky Český pavilon Brusel, Belgie
 • 1994     Minisalon Škatulky, Japonsko
 • 1995     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno
 • 1995     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1996     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno (medaile za grafiku)
 • 1996     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1997     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno
 • 1997     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1998     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno
 • 1998     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 1999     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno (medaile za grafiku)
 • 1999     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 2000     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno
 • 2000     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno
 • 2001     Internacionale di Grafica "Amici del Pomero", Miláno (medaile za grafiku)
 • 2001     Galeria D´arte La Viscontea, Miláno