Dějiny Vodňan

Historie Vodňan v datech

obrátit pořadí
11. a 12. století

Předchůdcem dnešních Vodňan byla osada Vodná, nalézající se v místech kolem dnešního děkanského kostela. Osada ležela na důležité obchodní stezce ve směru jih-sever (Netolice - Bozeň - Praha).

1318

První písemná zmínka - jako rozhodčí sporu jmenován komorník z Vodňan

1327

Vilém z Landštejna potvrdil darování patronátního práva k vodňanskému kostelu králem Janem Lucemburským klášteru v Drkolné (Schlägl - Rakousko).

1335

Mezi 25. - 31. prosincem Vodňany zmíněny jako městečko v privilegiu Jana Lucemburského, které se týkalo nucené obchodní cesty přes Vodňany a placení cla obchodníky, udělení práva mílového, městského soudu, rybolovu na řece Blanici, osvobození od placení cla na statcích vymezených osob. Měšťané získali právo svobodné závěti. Výsada určovala povinnosti města vůči panovníkovi a vodňanskému faráři.

1352

Karel IV. povolil vodňanským měšťanům zřídit si kupecký dům

1372

Ve Vodňanech založeno kaplanství

kolem 1400

Vodňany městem královským

1406

Dobytí města Heraltem z Kunštátu, protivníkem krále Václava IV. Městu povolen první výroční trh na den Narození Panny Marie (8. září)

1414

První písemná zmínka o městském špitále poblíž kostela sv. Jana Křtitele na předměstí

1415

Uzavřena smlouva s mistrem Jaklíkem a jeho synem Václavem na stavbu kostela Narození Panny Marie, protože původní kostel již nepostačoval. K realizaci stavby došlo zřejmě až po roce 1435.

1419

Města se zmocnil Oldřich z Rožmberka a dal pobořit městské hradby

1420

Dobytí města Janem Žižkou z Trocnova

1440

Vykoupena městská rychta

1443

Obléhání města rožmberským vojskem

1468

Porážka Vodňanských u Kraví hory (u Strpí) vojskem Zelenohorské jednoty

1472

Potvrzení svobod a privilegií. Vodňany nesměly být nikdy zastaveny. Město získalo patronátní právo ke kostelu a faře, které dosud náleželo králi.

1499

Město získalo právo pečetit červeným voskem

1528

Dokončena stavba Dřemlinského rybníka a tím kompletována celá vodňanská rybniční soustava. Dnes k městskému hospodářství patří 22 rybníků o celkové výměře 234 ha.

mezi lety 1537 - 1543

Pravděpodobně vznikl kancionál pro vodňanské literáty (v pražské dílně Jana Táborského z Klokotské Hory)

před rokem 1545

Postavena nová škola u kostela

1546

Vodňany koupily tvrz Záhorčí, poplužní dvůr v Truskovicích a v Přestavlkách (zkonfiskovány 1547)

1547

Po prvním stavovském odboji konfiskace městského majetku, zabavení zbraní a město pokutováno

1599

Město zakoupilo vesnici Stožice

1620

Vodňany dobyty vojskem Maxmiliána Bavorského. Vypáleno předměstí, zničeno několik domů ve městě.

1623

Konfiskace majetku města po stavovském povstání

1623 - 1710

Město v zástavě (Marradasové, od roku 1661 Schwarzenberkové). Provedena rekatolizace, některé domy zkonfiskovány, město hospodářsky upadalo.

1646

Městem dvakrát projel císař Ferdinand III.

1654

Podle berní ruly bylo ve městě a na předměstí asi 234 domů, v nichž žilo okolo 1000 obyvatel. Přitom 112 usedlostí bylo pustých.

1661

Založeno bratrstvo sv. růžence (zrušeno 1783)

1684

První zmínka o poště ve Vodňanech (dům čp. 14 na předměstí)

1688

Císař Leopold I. povolil městu v pořadí čtvrtý výroční trh na Rozeslání apoštolů (15. července). Uznal i právo na úterní trhy (konají se dodnes).

1710

Vodňany se vykoupily ze zástavy a staly se opět městem královským. Částkou 70 tisíc zlatých se však velice zadlužily a místo rozvoje se městské hospodářství ocitlo brzy pod nucenou správou.

1722

Velký požár, jemuž padly za oběť kostel, škola, radnice, pivovar a 142 domů.

1725

Ulit zvon Marek, dnes největší na věži děkanského kostela

1730

Založena kaple sv. Vojtěcha (vysvěcena v roce 1732, zavřena a prodána 1787, opět otevřena k bohoslužbám 1815, poslední generální oprava 1993 - 1994)

1770

V době číslování obytných staveb ve městě stálo uvnitř hradeb 166 domů, na předměstí 98 domů

1833

Město navštívil císař František I.

1835 - 1837

Postavena nová školní budova na místě dvou měšťanských domů za kostelem

1843

Založen první spolek ve Vodňanech - Měšťanský majetek Založena knihovna

1843 - 1846

Nová stavba kostela sv. Jana Křtitele na předměstí (vysvěcen 1848)

1848

Povolena ve městě hlavní škola

1852

Dokončena nová židovská synagoga, židovské náboženské obci byla připsána roku 1860. Budova je od roku 1956 využívaná jako městské muzeum.

1852 a 1856

Navštívil město se svou divadelní společností J. K. Tyl

1860

Založen Zpěvácký spolek

1869

Založen Sokol

1870

Zrušena reálka (původně hlavní škola), místo ní povolena měšťanská škola

1875

Založen Sbor dobrovolných hasičů

1893

Vodňany napojeny na železnici (dráha Číčenice - Prachatice)

1894 - 1897

Provedena regotizace děkanského kostela Narození Panny Marie. Interiér kostela a vnější štíty vyzdobeny podle návrhů Mikoláše Alše.

1895

Instalována v budově radnice národopisná výstava

1899 - 1901

Postavena dnešní budova Základní školy v Alešově ulici

1904

Zřízena městská parní elektrárna

1905

Otevřeno městské muzeum

1920

Založena rybářská škola (1924 přemístěna do dnešní budovy)

1924

7. června navštívil město při své cestě do Českých Budějovic prezident Tomáš Garrigue Masaryk

1925

Otevřen Husův sbor

1927

Nález zlata ve štěrku na silnici z Křepic do Vodňan

1945

9. května příjezd americké armády do Vodňan

1953

Přemístěn do Vodňan Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH, nyní součást Jihočeské univerzity)

1967

Otevřena městská galerie

1977

Otevřena nová škola - současná Základní škola a Gymnázium v Bavorovské ulici

1995

1. ledna navštívil město prezident Václav Havel

1996

14. června slavnostní předání městského praporu

2002

V srpnu postihly město a okolí povodně

2005

3. ledna ve Vodňanech včetně připojených obcí bylo hlášeno 6 428 obyvatel