Knihovní řád Knihovny Městského muzea a galerie Vodňany

Článek 1
Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení.

 

1.1. Knihovna Městského muzea a galerie Vodňany je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu § 3, odst. c. zákona č. 257/2001 Sb.

 

1.2 Poslání muzejní knihovny Městského muzea a galerie Vodňany je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

 

1.3. Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:
a) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách
b) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
c) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
d) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
e) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
f) a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.

 

1.4. Muzejní knihovna je knihovnou prezenční.

 

Článek 2
Knihovní fondy

 

2.1. Knihovní fond má dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v celostátní evidenci sbírek /CES/ a podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea, a to se zaměřením na dějiny výtvarného umění, hmotné kultury, literatury a na regionální historii.
Jsou doplňovány podle tématického plánu a aktuálních potřeb muzea.

 

2.2. Knihovní fondy se půjčují pouze prezenčně ke studiu ve studovně.

 

2.3. Ze specializovaného fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny jednotlivých odborných oddělení muzea (Za jejich stav odpovídá vedoucí oddělení.).

 

2.4. Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

 

Článek 3
Uživatelé knihovny - jejich práva a povinnosti

 

3.1. Uživatelem knihovny Městského muzea a galerie Vodňany se stává osoba starší 15 let zaregistrováním - řádným vyplněním a podepsáním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Osoby mladší 18 let mohou být zaregistrovány pouze s ručením zákonného zástupce. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona.

 

3.2. Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit knihovním řádem, pokyny pracovníků knihovny a návštěvním řádem muzea. Musejí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea.

 

3.3. Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do studovny odkládat aktovky, velké tašky, batohy, větší zavazadla, deštníky apod. v šatně. Při odchodu jsou povinni předložit ke kontrole obsah svých tašek, případně i kapes.

 

3.4. Uživatelé knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách. Ostatní prostory knihovny nejsou veřejně přístupné. V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, či jinak hlučet, používat mobilních telefonů.

 

3.5. Do prostor knihovny nemají přístup osoby opilé či jinak omámené, osoby znečistěné, ozbrojené, psi či jiná zvířata. Do prostor knihovny se nesmějí nosit ani ukládat výbušniny, snadno vznítitelné materiály a podobně.

 

3.6. Uživatelé mají nárok pouze na jedno místo ve studovně. V případě obsazení míst ve studovně uživatelé musí počkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny.

 

3.7. Čtenáři nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.

 

3.8. Pokud čtenář - uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny Městského muzea a galerie Vodňany.

 

Článek 4
Výpůjční služby a další služby

 

4.1. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny. Historické a konzervační fondy jsou z běžného půjčování vyjmuty a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených muzeem pro badatele.

 

4.2. Uživatelé knihovny mohou využívat volně přístupné knihy v příruční knihovně, vystavené časopisy a noviny. Ostatní výpůjčky se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníků knihovny.

 

4.3. Čtenář nemůže mít půjčeno najednou více než 10 vázaných svazků a více než 10 volných čísel časopisů. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě.

 

4.4. Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Nesmějí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené.

 

4.5. Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit vedoucí knihovny či jím pověřený pracovník knihovny půjčení dokumentů mimo budovu muzea.

 

4.6. Půjčování k výstavním účelům, především z historických a konverzačních fondů, se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce se všemi právnickými podmínkami.

 

4.7. Meziknihovní výpůjční služby
Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje půjčení dokumentu, který není v jejích fondech, meziknihovní výpůjční službou (MVS). Knihovna půjčuje MVS ze svých odborných fondů; tuto službu neposkytuje ze svých historických a konzervačních fondů. Nepůjčuje vzácné a drahé knihy.

 

4.8. Informační a bibliografické služby
Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých druhů katalogů a kartoték, v bázi elektronického katalogu. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru. Knihovna vypracovává na požádání rešerše.

 

4.9. Kopírovací služby
Knihovna neposkytuje kopírovací služby. Kopie zhotovené kopírovací službou Městského úřadu Vodňany jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb.
Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny: například z důvodu dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy a podobně. Ceny kopií odpovídají Ceníku služeb MÚ Vodňany na základě účetního dokladu.

 

4.10. Veřejný internet
Knihovna poskytuje uživateli bezplatný přístup k internetu na 1 veřejné stanici v prostorách infocentra Městského muzea a galerie Vodňany. Podmínky jejího užívání jsou stanoveny příslušným návštěvním řádem.


Článek 5
Poplatky a náhrady

 

5.1. Poplatky za poskytované služby se řídí ceníkem, který je nedílnou součástí tohoto knihovního řádu.

 

5.2. Náhrada za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito formami:
a) uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě
b) jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby)
c) jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může se knihovna dohodnout s uživatelem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny
d) nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.

 

5.3. Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, čtecí zařízení atd.) poškodí tato zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.

 

5.4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Článek 6
Závěrečná ustanovení

 

6.1. Výjimku z Knihovního řadu povoluje ředitel Městského muzea a galerie Vodňany.

 

6.2. Tento knihovní řád ruší knihovní řád ze dne 23. prosince 2002.

 

6.3. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

Článek 7
Přílohy knihovního řádu

 

7.1. Ceník placených služeb a poplatků.

 

7.2. Směrnice o nakládání s osobními údaji.

 

Ve Vodňanech dne 29. února 2008

Jitka Velková
ředitelka MaG