Archiv aktualit

DERNISÁŽ výstavy Pestrobarevné úsměvy II.

Pantomimickým ztvárněním "Pošli to dál" jsme se rozloučili s krásnou výstavou Pestrobarevné úsměvy II. uživatelů Chelčického Domova svatého Linharta.

Obrázek - DERNISÁŽ výstavy Pestrobarevné úsměvy II.

27. 5. 2021

Klára Jánská Pohádkový svět - obrazy, keramika, masky

V sobotu 15. května otevíráme v městském muzeu výstavu Kláry Jánské Pohádkový svět - obrazy, keramika, masky. Prohlédněte si fotografie z instalace a určitě se přijďte podívat.

Obrázek - Klára Jánská Pohádkový svět - obrazy, keramika, masky

14. 5. 2021

Nadace podporuje galerii

Obrázek - Nadace podporuje galerii

Činnost Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové, která vznikla na podporu sbírkové a výstavní činnosti Městského muzea a galerie Vodňany v roce 1992, se nezastavila ani v době pandemie. Nelehkou koronavirovou dobu doprovází nepříznivé ekonomické dopady na celou společnost a nadační činnost pochopitelně není výjimkou. Na počátku roku 2019 nadace manželů Novákových naštěstí získala finanční podporu z výtěžku ze vstupného Městského plesu, který pořádalo město a jeho průběh zajišťovali především pracovníci Městského kulturního střediska Vodňany, a na podzim z aukčního prodeje obrazů Zdeňka Fugase Plachty za asistence členů Divadla pod plachtou. Od roku 2019 navíc pravidelně nadaci přispívá místostarosta Ing. Tomáš Bednařík. Děkujeme všem! Při výběru nových přírůstků do výtvarné sbírky vodňanské galerie jsme se snažili Vás nezklamat.

V uplynulém roce správní rada mohla díky Vám zakoupit tři umělecká díla od dvou kmenových autorů městské galerie – olejomalbu Břehy Otavy a kresbu Hrad Rabí od Vratislava Hlavy (1874 – 1955) a od Václava Štětky (1893 – 1982) olejomalbu na plátně s vodňanským zákoutím někdejšího mlýna Suchomelka. Jen, co se brána městské galerie otevře, neváhejte se přijít na obrazy podívat, budou letos vystaveny ve stálé expozici.

Správní rada také děkuje Ing. Michalu Madarovi, který více než dvacet let vykonával funkci revizora účtů bez nároku na odměnu. Nyní se zodpovědné role ujala z pověření zastupitelstva Ing. Mgr. Renata Tenderová.

Informace o nadaci najdete na webových stránkách Městského muzea a galerie Vodňany. Pokud byste se rozhodli nadační činnost podpořit, můžete se na nás obrátit s každým nápadem, který může pomoci, či přispět na nadační účet: MONETA Money Bank 215212289/0600. Děkujeme!

Mgr. Ladislav Vovesný, předseda správní rady

Mgr. Jitka Velková, tajemník

3. 5. 2021

Stožická cihelna

Vážení, obracíme se na Vás s prosbou. Prosíme o spolupráci pamětníky, kteří pracovali ve stožické – vodňanské cihelně a kteří by byli ochotni a pomohli nám doplnit údaje o této cihelně. Například do kdy se zde vyráběly cihly, nebo kdy byl provoz cihelny ukončen apod. Získané informace od Vás poslouží nejen k doplnění kroniky Obecního úřadu Stožice, ale také k dokumentaci průmyslu na Vodňansku. V této věci prosím kontaktujte pracoviště Městského muzea a galerie Vodňany. Děkujeme za Vaše informace.

Dana Liščáková, kronikářka obce Stožice

MaG Vodňany, tel.: 383 382 057, mag@vodnany.net

Obrázek - Stožická cihelna

12. 4. 2021

Bejvávalo podruhé

Vodňanského patriota, autora oblíbených sloupků a článků ve Vodňanských novinách i dlouhé řádky knih z historie našeho města, Rudolfa Berku (1933 – 2019) jistě není potřeba milovníkům vodňanských dějin představovat. V roce 2013 navázal na své bádání v archivu fotografií z místních fotoateliérů a napsal knížku „Bejvávalo: Po zašlých časech starých Vodňan“. Na pohled skromná publikace, avšak bohatá svým obsahem, se stala bestselerem. Žádaná kniha tak byla již po několik let zcela vyprodána. V letošním roce Městské muzeum a galerie Vodňany přistoupilo s laskavým souhlasem rodiny k druhému vydání. Sám autor o obsahu knížky napsal: „Publikovaný komentovaný soubor starých snímků města je určen především jeho občanům či těm, kteří zde prožili pořádný kus svého života a na město nezapomněli. Stejnou měrou je však určen těm, jež do Vodňan zavál život a chtějí se o svém novém působišti a bydlišti dovědět něco z historie. Budou to sice jen kamínky do mozaiky, ale i ty mohou pomoci vytvořit si konečný obraz. V globalizujícím se kosmopolitním světě se může zdát zbytečností utrácet čas za něco tak pofiderního jako je znalost svého města, své krajiny. Ale dějiny dokládají, že tomu tak není, že onen genius loci, ona příslušnost k místu, kde žiji, má stále svou vnitřní sílu, svou hodnotu. Pokud výběr komentovaných starých fotografií Vodňan k takovému pocitu napomůže, smysl jeho vydání je naplněn.“ Nyní s novou barvou obálky bude určitě naplněn již podruhé!

Zájemci o knížku se mohou obracet na infocentrum či městskou galerii. Cena 150 Kč.

J. Velková

Obrázek - Bejvávalo podruhé

26. 3. 2021

Setkání se Zrzavým na TV NOE

17. 3. 2021

Nové vydání malířových pohádek

V loňském roce uplynulo již 130 let od chvíle, kdy se v budově okrouhlické školy narodil budoucí malíř, grafik, ilustrátor i scénograf Jan Zrzavý. Jako malý hoch zde pociťoval nepopsatelný strach, když ho večer otec poslal z vytopené kuchyně třeba pro krabičku per do třídy. V mysli nadaného Jeníka se zobrazovaly nejen tajemné bytosti, ale také příšery, které se ukrývaly v zákoutích dlouhých temných chodeb školy. Díky mimořádné představivosti si vytvořil vlastní kouzelný svět, na který nikdy nezapomněl a v dospělosti ho popsal ve svých pohádkách. Poprvé se z nich mohly děti těšit o Vánocích v roce 1920, kdy je v nakladatelství Aventinum vydal vodňanský rodák Otakar Štorch-Marien.

Novým vydáním Jeníkových pohádek připomněla Společnost Jana Zrzavého v Krucemburku pod vedením PaedDr. Jitky Měřinské nejen kulaté výročí narození obdivovaného malíře, ale také stoleté jubileum vydání jeho půvabné knížky. Překvapivě tehdy měla ilustrovanou pouze obálku. Nyní ji doprovázejí kresby žáků ze základních škol regionu Českomoravské vrchoviny, které byly vyhodnoceny ve výtvarné soutěži „Po stopách Jana Zrzavého“. Soutěž pořádá Společnost J. Z. od roku 2004. Zájemci o zdařilé ilustrované vydání Jeníkových pohádek se mohou obrátit na infocentrum ve Vodňanech či v přívětivé době léta navštívit Pamětní síň Jana Zrzavého v Krucemburku a zakoupit si knížku v místě jejího vzniku.

J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2021/3

Obrázek - Nové vydání malířových pohádek

12. 3. 2021

Vodňanská galerie v novém

Jihočeský týdeník

Dobré místo pro život - Vodňanská galerie v novém

Obrázek - Vodňanská galerie v novém

27. února uplyne 170 let od narození Františ­ka Heritese, spisovatele, farmaceuta a muže, který stál u založení místního muzea a galerie.

Pokud by měl mož­nost zavítat do městské galerie v těchto dnech, jistě by se nestačil divit. Za dveřmi uzavřenými protiepidemiologickými opatřeními se zdá, že nezůstal kámen na kameni. Stálé ex­pozice mění své umístění a jsou stěhovány tam, kde je zrovna kousek prostoru, aby bylo možné oživit zdi novými malířskými nátěry. V Alešově síni byla vyměněna historická špaletová okna. Ani zaměst­nanci galerie se rozhodně ne­nudí. Pracují se sbírkovými předměty a věnují se jejich správě. Právě díky přepisům evidenčních karet se dá i v dnešních dnech učinit zásadní objevy. „Při inventari­zaci pozůstalosti Julia Zeyera jsme zjistili, že sádrovou so­chu Fauna, jejímž autorem je profesor Josef Mauder, míval tento známý spisovatel umís­těnou ve své koupelně," říká ředitelka galerie Jitka Velková. Zatímco jarní vlna restrikcí život v galerii uspala a pro péči o muzejní sbírky měli pracov­níci dostatek času, podzim přinesl velké rozdíly. „V sou­časné době jsme zahlceni do­tazy od badatelů a velmi často se jedná i o dost složitá téma­ta," pokračuje Jitka Velková.

Galerie bez návštěvníků působí opuštěně, na stěnách je stále instalována výstava Klubu vodňanských výtvar­níků, kterou ale nemělo mož­nost mnoho lidí vidět... V dů­sledku restrikcí byla otevřena pouhý týden. Co bude s vý­stavními prostory dál, ukáže čas. Pokud to doba umožní, na letošní rok je plánována na­příklad výstava prací žáků malíře Julia Mařáka s podtitu­lem Studoval jsem u Mařáka.

LUCIE HASILOVÁ, Jihočeský týdeník 17. 2. 2021

18. 2. 2021

160 let od narození Joži Uprky

Obrázek - 160 let od narození Joži Uprky

Na podzim uplyne 160 let od narození Joži Uprky, významného impresionistického malíře a dokumentátora jihomoravského folklóru. Obec Hroznová Lhota, kde výtvarník dne 12. ledna 1940 zemřel, vydala letošní stolní kalendář s jeho obrazy. Do výběru unikátních výtvarných děl byl také zařazen obraz Šohaj při senoseči ze sbírky Městského muzea a galerie Vodňany.

Foto Karel Burda

5. 2. 2021

Julius Zeyer na ČRo 2

1. 2. 2021